معنی اسم نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (س)

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (س)

س
اسمتلفظریشهمعنی
ساتیارsatiyarفارسینام یکی از سرداران داریوش
ساسانsasanفارسیتنها و گوشه نشین – درویش – نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه، از جمله نام جد اردشیر مؤسس سلسله ساسانیان
سالارsalarفارسیبزرگ، مهتر ، سردار سپاه، فرمانده سپاه ، حاکم، شاه
سامsamفارسیآتش ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ایرانی پسر نریمان و پدر زال و جهان پهلوان شاهنامه در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی
سامانsamanفارسیسرزمین، ناحیه ، ترتیب و روش کاری، نظام، صبر، آرام و قرار، نام مؤسس سلسله سامانیان
سامیاsamiyaفارسینام ماه یازدهم از سال ایرانیان در زمان هخامنشیان
سامیارsamiyarفارسیکمک کننده به آتش محافظ آتش
سامینsaminفارسینام روستایی در نزدیکی همدان
سپنتاsepantaفارسیاسپنتا – مقدس قابل ستایش
سپهرsepehrفارسیآسمان
سپهرادsepehradفارسیمرکب از سپه( سپاه) + راد( بخشنده، جوانمرد)
سپهردادsepehrdadفارسینام داماد داریوش پادشاه هخامنشی
سدراsadraفارسینام درختی در آسمان هفتم بهشت
سورنsurenفارسینام یکی از خاندانهای هفتگانه ممتاز در زمان اشکانیان
سورناsurenaفارسینام سردار ایرانی در زمان اشکانیان
سورینsurinفارسیتوانا، دلیر
سوشاsushaفارسیسوشیانت ، نجات دهنده ، نام هریک از موعودهای دین زرتشتی که هر هزار سال یکی از آنها ظهور می کند
سوماsumaفارسیدر گویش مازندران نهر آب
سروشsorushفارسی ﻓﺮﺷﺘﻪ ﭘﯿﺎﻡ آور در ﻓﺮﻫﻨﮓ زرﺗﺸﺘﯽ
سهرابsohrabفارسیگلگون، شاداب ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر رستم پهلوان شاهنامه و تهمینه
سیامکsiyamakفارسیآن که موهایش سیاه است، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر کیومرث پادشاه پیشدادی
سیاوشsiyavashفارسیدارنده اسب سیاه ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر کیکاووس پادشاه ایران و پدر کیخسرو پادشاه کیانی

 

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (س)

برای طراحی نام به همراه معنی، در بخش دیدگاه ها(انتهای صفحه)درخواست خود را ثبت کنید.

 

اسم دختر


اسم پسر

 

ارسال دیدگاه

(*) لازم، ایمیل شما منتشر نخواهد شد