معنی اسم نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(الف)

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(الف)

آ
اسمتلفظریشهمعنی
آبادیسabadisفارسینام یکی از پزشکان دوره هخامنشی
آباریسabarisفارسیموبد معروف دوره هخامنشی
آبانabanفارسینام ماه هشتم از سال شمسی، نام فرشته نگهبان آب، نام روز دهم از هر ماه شمسی در ایران قدیم
آبستاabestaفارسیاوستا – اساس بنیاد اصل – کتاب مقدس زرتشتیان
آبوabooفارسیآبی ، نیلوفرآبی ، دایی
آپاسایapasayفارسینام منشی شاپور اول پادشاه ساسانی
آتبینatbinفارسیآبتین ،روح کامل و نیکو کار – ‌ از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی
آبیشabishفارسیبی رنج
آبتینĀbtinفارسییکی از شخـصیت های شاهـنامه، پدر فریدون
آذرنرسیazar naresiفارسینام پسر هرمز دوم پادشاه ساسانی
آرادaradفارسیآراج – نام روز بیست و پنجم از هر ماه شمسی در ایران قدیم که در این روز نو پوشیدن را مبارک و سفر را شوم می دانند
آرتاartaفارسیارتا(به فتح الف) در اوستا به معنای مقدس آمده است
آرتابانartabanفارسیاردوان
آرتامartamفارسیوالی فریگه در زمان کوروش پادشاه هخامنشی
آرتانartanفارسینام برادر داریوش پادشاه هخامنشی و پسر ویشتاسب
آرتمنartmanفارسینام برادر بزرگ تر خشایارشاه پسر کوروش پادشاه هخامنشی
آرتیمانartimanفارسیمرکب از آرتی به معنای پاک و مقدس بعلاوه مان به معنی تفکر و اندیشه، اندیشه مقدس ، تفکر پاک ، همچنین نام روستایی از توابع تویسرکان که زادگاه میر رضی الدین آرتیمانی از شاعران عهد صفوی است.
آرتینartinفارسیآرش،عاقل و زیرک، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان نامدار ایرانی در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی که در تیراندازی بسیار توانا بوده است
آرداardaفارسیآرشا ، مقدس
آردینardinفارسیآرد = آرت + ین (نسبت)، منسوب به آرت، مقدس
آرسامarsamفارسیآرشام،خرس،زورمند، دارای زور خرس پسر آریارمنه و پدر ویشتاسب از خاندان ‏هخامنشی
آرسانarsanفارسینام پسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی
آرسینarsinفارسیپسر آریایی
آرشarashفارسیعاقل و زیرک- از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان نامدار ایرانی در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی که در تیراندازی بسیار توانا بوده است
آرشاarshaفارسیآردا,مقدس
آرشامarshamفارسیبه معنی خرس و به معنی زور، دارای زور خرس پسر آریارمنه و پدر ویشتاسب از خاندان ‏هخامنشی
آرشانarshanفارسینام پسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی
آرشاویرarshavirفارسیمرد مقدس، نام یکی از پادشاهان اشکانی
آرمانarmanفارسیآرزو، از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار خسروپرویز پادشاه ساسانی
آرمینarminفارسیاز شخصیتهای شاهنامه، نام چهارمین پسر کیقباد – مرد همیشه پیروز
آروینarvinفارسیتجربه، آزمایش امتحان آزمون
آریاariyaفارسینژاد هندوارپائیان که در عهدی بسیار کهن با هم زندگی می کردند و بعدها به دو بخش بزرگ تقسیم شدند گروهی به هند و ایران آمدند و گروهی به اروپا رفتند.نام میهن عزیز ما ایران از این‎ ‎کلمه گرفته شده است
آریا رامنهariya ramaneفارسیآرام کننده آریائیان، نام پدر آرشام، جد داریوش پادشاه هخامنشی
آریامنariya manفارسیدریا سالار خشایارشاه پادشاه هخامنشی
آریا مهرariya mehrفارسیبرخوردار از محبت آریایی – نام یکی از سرداران داریوش سوم پادشاه هخامنشی – لقبی که شهریور ۱۳۴۴به مناسبت ۲۵مین سال سلطنت از طرف مجلس سنا و شورای ملی به محمدرضا پهلوی داده شد
آریامنشariya maneshفارسیدارای خلق و خوی آریایی، نام پسر داریوش
آریوariuفارسینام یکی از سرداران بزرگ ایرانی زمان داریوش سوم پادشاه هخامنشی در نبرد با اسکندر مقدونی
آریو برزنariu barzanفارسیآتش ایرانی – کنایه از قدرت و خشم ایرانی – نام یکی از سرداران بزرگ ایرانی زمان داریوش سوم پادشاه هخامنشی در نبرد با اسکندر مقدونی
آستیاژastiyazhفارسیآسپاداس،آخرین پادشاه ماد که از کورش کبیر پادشاه و موسس هخامنشیان شکست خورد
آسیدادasidadفارسیآسیدات، نام یکی از بزرگان هخامنشی
آویدavidفارسیمشتاق و خواهان
آذینazinفارسیﺯﯾﻨﺖ، زﯾﻮر، ﻧﺎﻡ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻥ ﺳﭙﺎﻩ ﺑﺎﺑﮏ ﺧﺮﻡ دﯾﻦ، ﻧﺎﻡ ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ در وﯾﺲ و راﻣﯿﻦ
آبتینabtinفارسیروح کامل-انسان نیکو کار – از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی
ا
اسمتلفظریشهمعنی
اردشیرardeshirفارسیآﻥ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻘﺪﺱ دارد، ﺷﻬﺮﯾﺎرﻯ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﻘﺪﺱ، از ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎﻯ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ، ﻧﺎﻡ ﻣﺆﺳﺲ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ، ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﺎﺳﺎﻥ
اردوانardavanفارسییاری کننده درستکاران، از شخصیتهای شاهنامه، نام چند تن از پادشاهان اشکانی
ارژنگarzhangفارسینقش و نگار، آرایش، نام پهلوانی تورانی پسر زره که به دست طوس کشته شد، نام کتاب مانی و نام دیوی در شاهنامه
ارسامarsamفارسینام پسر داریوش پادشاه هخامنشی
اسفندیارesfandiyarفارسیاسفندیار،آفریده مقدس، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ایرانی، فرزند گشتاسپ شاه ایران و کتایون دختر قیصر روم
 اشکانashkanفارسیبنیانگذار سلسله اشکانیان,منسوب به اشک
اشکبوسashkbusفارسیاز شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی و از فرماندهان سپاه خاقان چین
افشینafshinفارسی نام سردار ایرانی
امیدomidفارسی

ﺍﺷﺘﯿﺎﻕ ﯾﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ روﻯ دادﻥ ﯾﺎ اﻧﺠﺎﻡ اﻣﺮﻯ ﻫﻤﺮاﻩ ﺑﺎ آرزوﻯ ﺗﺤﻘﻖ آﻥ ، ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻩ، ﻣﺤﻞ ﭘﻨﺎﻩ

انوشanushفارسیبی مرگ، جاودان
انوشیروانanushirvanفارسینام یکی از پادشاهان ایرانی در زمان ساسانیان-بزرگترین پادشاه ساسانی
اهوراahuraفارسیدر فرهنگ ایران باستان، خداوند
اورمزدurmazdفارسیهرمز،از نامهای خداوند در آیین زرتشت،نام روز اول از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام ستاره مشتری، نام یکی از پادشاهان ساسانی
اورنگorangفارسیﺗﺨﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ، ﻓﺮ و زﯾﺒﺎﯾﯽ
ایرجirajفارسیپهلوی از شخصیتهای شاهنامه، نام کوچکترین پسر فریدون پادشاه پیشدادی ایران
ایریکeyrikفارسیآریایی
ایلاilaفارسیاز شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از فرماندهان سپاه افراسیاب تورانی
ایلیادiliyadفارسینام منظومه حماسی دوران قدیم و از شاهکارهای ادبیات جهان است که درباره جنگی به همین نام است که بین مردم یونان و تراوا در گرفت

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(الف)

 

 

برای طراحی نام به همراه معنی، در بخش دیدگاه ها(انتهای صفحه)درخواست خود را ثبت کنید.

 

اسم دختر


اسم پسر

 

ارسال دیدگاه

(*) لازم، ایمیل شما منتشر نخواهد شد