جستجوی پیشرفته:


اسم پسر کردی

باشوک

باشوک : نوعی پرنده شکاری(نگارش کردی  

بهیز

بهیز : نیرومند(نگارش کردی  

بریز

بریز : محترم(نگارش کردی  

سانا

سانا : آسان و راحت - گویش محلی صنعا پایتخت یمن که قهوه آن معروف است  

بازبان

بازبان : کسی که ‏باز را برای شکار تربیت می‏کند(نگارش کردی  

بورباش

بورباش : از فرمانروایان کاسی(نگارش کردی  

بجرگ

بجرگ : کنایه ‏از آدم بیباک وشجاع(نگارش کردی  

بیلاش

بیلاش : مفقود الاثر. (نگارش کردی  

شوان

شوان : گله بان، چوپان  

اسم دختر


اسم پسر