معنی اسم نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (ف)

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (ف)

ف
اسمتلفظریشهمعنی
فرامرزfaramarzفارسیمرکب از فر + آمرز، آمرزنده دشمن، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر رستم پسر زال
فربدfarbodفارسی دارای شکوه و جلال، باشکوه، شکوهمند
فرخfarokhفارسیﺧﺠﺴﺘﻪ، ﻣﺒﺎرﮎ، فرخنده، از ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎﻯ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ، ﻧﺎﻡ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮزﺑﺎﻧﺎﻥ ﺧﺴﺮوﭘﺮوﯾﺰ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
فرخزادfarrokhzadفارسینام فرشته موکل بر زمین، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر هرمزد برادر رستم هرمزان از سرداران سپاه یزگرد پادشاه ساسانی، نیز یکی از شاهان آن سلسله
فرخانfarrokhanفارسینام پسر اردوان آخرین پادشاه اشکانی، نام یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی، موبدی در شاهنامه
فردادfardadفارسی داده شکوه و جلال
فردینfardinفارسی یگانه – تنها – همچنین مخفف فروردین نام ماه اول از سال شمسی، نام روز نوزدهم از هر ماه شمسی در ایران قدیم
فرزادfarzadفارسیزاده شکوه و جلال
فرزامfarzamفارسیلایق، درخور، شایسته
فرزانfarzanفارسیفرزانه خردمند، فرزانه
فرزینfarzinفارسیدانا,وزیر در بازی شطرنج
فرشادfarshadفارسیروح و عقل،کره مریخ

فرشید

farshidفارسی

دارای شکوه و عظمتی چون خورشید، نام برادر پیران ویسه

فرنادfarnadفارسیپایان و پایاب
فرنامfarnamفارسیدارای نام باشکوه و زیبا، نام یکی از سرداران شاپور
فرنودfarnudفارسیبرهان، دلیل
فرهادfarhadفارسیاز شخصیتهای شاهنامه و از پهلوانان ایرانی جزو سپاه کیکاووس پادشاه کیانی
فرهانfarhanفارسینام مکانی در نزدیکی همدان
فرهودfarhudفارسیپرهود، فلزی که رنگ آن به علت حرارت دگرگون شد است
فریبرزfariborzفارسیاز شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی فرزند کیکاووس پادشاه کیانی
فریمانfarimanفارسینام بخشی از استان خراسان
فریدفارسیمنحصر بفرد
فیروزfiruzفارسیپیروز ،مظفر و منصور
فیروزانfiruzanفارسیپیروزان

 

 

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (ف)

برای طراحی نام به همراه معنی، در بخش دیدگاه ها(انتهای صفحه)درخواست خود را ثبت کنید.

 

اسم دختر


اسم پسر

 

ارسال دیدگاه

(*) لازم، ایمیل شما منتشر نخواهد شد