جستجوی پیشرفته:


اسم پسر س

اسامی پسرانه از س نام های پسرانه با س


نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (س)

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (س)ساسم تلفظ ریشه معنیساتیار satiyar فارسی نام یکی از سرداران داریوشساسان sasan فارسی تنها و گوشه نشین – درویش – نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه، از جمله نام جد اردشیر مؤسس سلسله ساسانیانسالار salar فارسی بزرگ، مهتر ، سردار سپاه، فرمانده سپاه ، حاکم، شاهسام sam فارسی آتش ، از شخصیتهای شاهنامه، ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

اسم دختر


اسم پسر
محبوبترین نام های دخترانه

مشاهده لیست کامل...محبوبترین نام های پسرانه

مشاهده لیست کامل...