معنی اسم نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (ک)

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (ک)

ک
اسمتلفظریشهمعنی
کارنkarenفارسینام سردار لشکر مهرداد شاهزاده اشکانی که علیه اشک بیستم(گودرز) قیام کرد
کامبیزkambizفارسیگویش امروزی کبوجیه، نام پسر کوروش پادشاه هخامنشی
کامرانkamranفارسیآن که در هر کاری موفق است، چیره، مسلط
کامیارkamiyarفارسیموفق
کسراkasraفارسیکسری ، معرب از فارسی، خسرو، نام انوشیروان پادشاه ساسانی، فرزند قباد
کاووسkavoossفارسیاز شخصیتهای شاهنامه، نام پسر کیقباد پادشاه کیانی
کورشkorushفارسیکوروش – نام سه تن از پادشاهان هخامنشی، کورش کبیر از مقتدر ترین پادشاهان ایران که تخت جمشید را بنا نهاد
کوشاkushaفارسیساعی، تلاشگر
کوشانkushanفارسیکوشا-ساعی تلاشگر
کوهیارkoh yarفارسیکوه نشین، نام برادر مازیار فرمانروای طبرستان
کیاkiyaفارسیپادشاه سلطان، حاکم، فرمانروا
کیارادkiyaradفارسیپادشاه جوانمرد ، مرکب از کیا به معنای سلطان و پادشاه و راد به معنای جوانمرد
کیانkiyanفارسیﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻥ، ﺳﻼﻃﯿﻦ، دوﻣﯿﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ از دورﻩ ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﺴﺎﻧﻪ اﻯ اﯾﺮاﻥ
کیان مهرkiyan mehrفارسیمرکب از کیان به معنای سرزمین یا جمع کی به معنی شاه و مهر به معنی محبت یا خورشید. محبت بزرگوارانه ، دوستی شاهانه ، سرآمد پادشاهان ، آنکه در میان سایر فرمانفرمایان موقعیت ویژه ای دارد، خورشید سرزمین ، آنکه در تمام سرزمین برجسته است.
کیارشkiyarashفارسیاز شخصیتهای شاهنامه، نام دومین پسر کیقباد پادشاه کیانی
کیاشاkiyashaفارسیشاهنشاه ، شاه شاهان ، مرکب از کیا یه معنی حاکم ، سلطان ، فرمانروا و شا مخفف شاه
کیسانkeysanفارسیمانند پادشاه، دارای منش شاهانه
کیهانkeyhanفارسیجهان، دنیا، گیتی
کیانوشkiyanushفارسیﺍز ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎﻯ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ، ﻧﺎﻡ ﺑﺮادر ﻓﺮﯾﺪوﻥ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﭘﯿﺸﺪادﻯ
کیوانkeyvanفارسیﺳﺘﺎرﻩ زﺣﻞ، ﻧﺎﻡ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎﻥ درﺑﺎر ﺑﻬﺮاﻡ ﮔﻮر ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
کیومرثkiyomarsفارسینخستین فرمانروای جهان بنا به روایت شاهنامه، نام اولین پادشاه پیشدادی

 

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (ک)

برای طراحی نام به همراه معنی، در بخش دیدگاه ها(انتهای صفحه)درخواست خود را ثبت کنید.

 

اسم دختر


اسم پسر

 

ارسال دیدگاه

(*) لازم، ایمیل شما منتشر نخواهد شد