جستجوی پیشرفته:


اسم دختر ترکی

آیسانا

آيسانا :    (تركي ـ فارسي) (آي = ماه + سان (پسوند شباهت) + ا (اسم ساز))، 1- همچون ماه، به مانند ماه، ماه وش؛ 2- (به مجاز) زيبارو.

آی‌سودا (آیسودا)

آي‌سودا (آيسودا):    (ترکی) 1- ماه در آب‌؛ 2- (به مجاز) زيبا رو و با طراوت.

آی‌سونا

آي‌سونا:    (ترکمنی) 1- مرغابی ماه گونه، اردک وحشی چون ماه؛ 2- (به مجاز) زیبارو.

آیگین

آيگين :    (تركي ـ فارسي) (آي = ماه + گين = جزء پسين بعضي از كلمه‌هاي مركّب به معني دارنده، همراه) 1- دارنده و همراه ماه؛ 2- (به مجاز) زيباروي.

آیشین(آی‌شین)

آيشين(آي‌شين):    (تركي) 1- به معني مثل و مانند ماه و ماهوار، شبيه ماه؛ 2- (به مجاز) زيبا.

رعنا

رعنا :    (عربي) 1- زيبا و دلفريب؛ 2- زن خويشتن آرا؛ 3- (در قديم) ويژگي آن كه يا آنچه به سبب داشتن ظاهر زيبا، قدرت، يا ثروت بسيار، خود خواه و گستاخ شده است؛ 4- (به مجاز) بلند و كشيده؛ 5- گلي كه از ...

آی‌نور(آینور)

آي‌نور (آينور):    (تركي ـ عربي) 1- روشنايي و فروغ ماه، نور ماه، نوراني مثل ماه؛ 2- (به مجاز) مهتاب؛ زيبارو.

آیناز

آيناز :    (تركي ـ فارسي) (آي = ماه + ناز)، 1- ماه قشنگ و زيبا؛ 2- (به مجاز) زيبارو.

آینا

آينا:    1- (تركمني) به معني آیينه؛ 2- (تركي) آیينه، آبگينه، شيشه، شفاف، صورت سفيد و زيبا؛ 3- (به مجاز) زيبارو.

آیلین

آيلين :    (تركي) هاله، اطراف ماه، هاله‌ي ماه.

اسم دختر


اسم پسر