اسم دختر ترکی

آی‌نور(آینور)

آي‌نور (آينور):    (تركي ـ عربي) 1- روشنايي و فروغ ماه، نور ماه، نوراني مثل ماه؛ 2- (به مجاز) مهتاب؛ زيبارو.

آیناز

آيناز :    (تركي ـ فارسي) (آي = ماه + ناز)، 1- ماه قشنگ و زيبا؛ 2- (به مجاز) زيبارو.

آینا

آينا:    1- (تركمني) به معني آیينه؛ 2- (تركي) آیينه، آبگينه، شيشه، شفاف، صورت سفيد و زيبا؛ 3- (به مجاز) زيبارو.

آیلین

آيلين :    (تركي) هاله، اطراف ماه، هاله‌ي ماه.

آیلی

آيلي :    (تركي) مهتاب.

آیلر

آيلر:   (تركي) 1- جمع ماه، ماه  ها؛ 2- (به مجاز) زيبارو.

آیلار

آيلار :    (تركي) 1- زيبا و پاك، جمع ماه؛ 2- (به مجاز) زيبارو.

آیلا

آيلا  :    (تركي) هاله‌ي ماه، هاله.

آیگین

آيگين :    (تركي ـ فارسي) (آي = ماه + گين = جزء پسين بعضي از كلمه‌هاي مركّب به معني دارنده، همراه) 1- دارنده و همراه ماه؛ 2- (به مجاز) زيباروي.

آی‌گل (آیگل)

آي‌گل (آيگل) :    (تركي ـ فارسي) 1- گل ماه، ماه گل، گل زيبا چون ماه؛ 2- (به مجاز) زيبارو و لطيف.

اسم دختر


اسم پسر