معنی اسم نام های اصیل دختر ایرانی با ریشه فارسی(خ)

نام های اصیل دختر ایرانی با ریشه فارسی(خ)

 

خ
اسمتلفظریشهمعنی
خاتونKhātoonفارسیلقب زنان اشرافی، لقب همسر خاقان چین که انوشیروان دختر او را به همسری برگزید ، به صورت پسوند همراه بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند نرگس خاتون
خُجستهKhojasteفارسی
مبارک، فرخنده، سعادتمند، خوشبخت

نام های اصیل دختر ایرانی با ریشه فارسی(خ)

 

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا