معنی اسم نام های اصیل دختر ایرانی با ریشه فارسی(ش)

نام های اصیل دختر ایرانی با ریشه فارسی(ش)

ش
اسمتلقظریشهمعنی
شاپرکshaparakفارسینوعی پروانه بزرگ که معمولاً شب پرواز می کند
شادابshadabفارسیبا طراوت، تازه
شادلینshadlinفارسینرمی و ملایمت ، شاد روی نرمخو، آرام و خوش چهره ، مرکب از شاد بعلاوه لین
شادیshadiفارسی
خوشحال، شادمانی
شاریناsharinaفارسیمتمدن ، شهرنشین ، مرکب از شار به معنای شهر + ین (پسوند نسبت ) + الف تانیث
شاه پونهshah-pooneفارسینام نوه یزدگرد پادشاه ساسانی
شایاshayaفارسیشایان
شایستهshayesteفارسیسزاوار، لایق و درخور
شباهنگshabahangفارسیمرغ سحر، بلبل، ستاره ای که پیش از صبح طلوع می کند
شبنمshabnamفارسی
قطره ای که شب روی برگ گل و گیاه می نشیند، ژاله
شرینsherinفارسیدر گویش سمنان شیرین
شهربانوshahr-banooفارسیملکه، بانوی شهر، نام یکی از دختران یزدگرد پادشاه ساسانی و همسر حسین(ع)
شکوهshukohفارسی
شأن، حشمت، بزرگی، هیبت، وقار
شوکاshokaفارسی
در گویش مازندرانی یعنی نوعی آهو
شکوفاshukofaفارسیشکفته شده، غنچه ای که باز شده است، رشد یافته
شکوفهshukofeفارسیگل درخشان میوه دار
شکیباshakibaفارسیصبور و بردبار
شهرزادshahr-zadفارسی
زاده شهر، نام دختری زیبا که داستانهای هزار و یک شب از زبان او نقل شده است
شهرنازshahr-nazفارسیاز شخصیتهای شاهنامه، نام دختر جمشید پادشاه پیشدادی و مادر سلم و تور فرزندان فریدون پادشاه پیشدادی
شهروshahroفارسینام زنی زیبا در منظومه ویس و رامین، از شخصیتهای شاهنامه، نام موبدی دانا و اداره کننده ایران در زمان کودکی شاپور ذوالاکتاف پادشاه ساسانی
شهزادshah-zadفارسی
شاهزاده ، فرزند شاه یا از نسل شاه ، عنوانی برای امام زاده ها
شهلافارسی
زن سیاه چشم
شهناز
shah-nazفارسی
موجب فخر و نازش شاه، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی، نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی،نام خواهر جمشید پادشاه پیشدادی

نام های اصیل دختر ایرانی با ریشه فارسی(ش)

 

برای طراحی نام به همراه معنی، در بخش دیدگاه ها(انتهای صفحه)درخواست خود را ثبت کنید.

 

اسم دختر


اسم پسر

 

ارسال دیدگاه

(*) لازم، ایمیل شما منتشر نخواهد شد