معنی اسم نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(د)

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(د)

د
اسمتلفظریشهمعنی
داراdaraفارسیصورت دیگری از داراب و داریوش ، نام پادشاه کیانی در شاهنامه و منظومه نظامی
دارابdarabفارسیاز شخصیتهای شاهنامه، نام پسر بهمن پادشاه کیانی و همای چهرزاد
داریاdariyaفارسیدارا، دارنده
داریوشdaruoshفارسی نام یکی از شاهان هخامنشی,مرکب از دارا + وهو( نیکی )
دارمانdarmanفارسیاز شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی
داتیسdatisفارسینام یکی از سرداران داریوش پادشاه هخامنشی
دانوشdanushفارسینام کسی که عذرا معشوقه وامق را فروخت
دستانdastanفارسیامی که سیمرغ بر زال پدر رستم پهلوان شاهنامه نهاده بود

 

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(د)

برای طراحی نام به همراه معنی، در بخش دیدگاه ها(انتهای صفحه)درخواست خود را ثبت کنید.

 

اسم دختر


اسم پسر

 

ارسال دیدگاه

(*) لازم، ایمیل شما منتشر نخواهد شد