جستجوی پیشرفته:


اسم پسر د

اسامی پسر از د نام های پسرانه از د


نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(د)

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(د)داسم تلفظ ریشه معنیدارا dara فارسی صورت دیگری از داراب و داریوش ، نام پادشاه کیانی در شاهنامه و منظومه نظامیداراب darab فارسی از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر بهمن پادشاه کیانی و همای چهرزادداریا dariya فارسی دارا، دارندهداریوش daruosh فارسی  نام یکی از شاهان هخامنشی,مرکب از دارا + وهو( نیکی )دارمان darman فارسی از شخصیتهای شاهنامه، ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

اسم دختر


اسم پسر
محبوبترین نام های دخترانه

مشاهده لیست کامل...محبوبترین نام های پسرانه

مشاهده لیست کامل...