معنی اسم نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (ر)

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (ر)

 

ر
اسمتلفظریشهمعنی
راتینratinفارسیرادترین ، نام یکی از سرداران اردشیر دوم پادشاه ساسانی
رادradفارسیجوانمرد ، بخشنده، سخاوتمند ، خردمند، دانا
رادانradanفارسیمرکب از راد به معنی جوانمرد و پسوند نسبت ، انکه منسوب به جوانمردی است ، همچنین یکی از توابع اصفهان
رادمانradmanفارسیاز شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی
رادمهرradmehrفارسیمرکب از راد( بخشنده) + مهر( خورشید) ، نام یکی از سرداران داریوش سوم پادشاه هخامنشی
رادوینradvinفارسیجوانمرد
رادینradinفارسیبخشنده، جوانمرد
رامانramanفارسینام وزیر کیقباد پادشاه کیانی
رَهامrahamفارسیﺍز ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎﻯ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ، ﻧﺎﻡ ﭘﺴﺮ ﮔﻮدرز ﭘﻬﻠﻮاﻥ اﯾﺮاﻧﯽ در زﻣﺎﻥ ﮐﯿﮑﺎووﺱ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﮐﯿﺎﻧﯽ
رامینraminفارسی

عاشق ویس در منظومه ویس و رامین

رامبدrambodفارسینگهبان و پاسدار آرامش
رامتینramtinفارسینام یکی از نوازندگان و موسیقیدانان در زمان ساسانیان که واضع ساز چنگ بوده است
رامیارramiyarفارسیرمه یار چوپان، شبان
رایانrayanفارسیراهنما,اندیشمند – فکر کننده – مرکب از راه(فکر و اندیشه) + پسوند فاعلی
رایمونraymonفارسیپسر باهوش
رایینraiinفارسیام سردار اردشیر دوم پادشاه ساسانی
رساrasaفارسیویژگی صدایی که به وضوح قابل شنیدن است ، موزون و بلند ، آنچه به راحتی قابل درک است ، توانا در رسیدن ‏به هدف یا رسیدن به جایی
رستارrastarفارسینجات یافته، رها شده
رستمrostamفارسیدر زبان قدیم ایرانی مرکب از رس( بالش، نمو) + تهم (دلیر، پهلوان) ، نام پهلوان شاهنامه
روهانrohanفارسینیک سیرت و پارسا – زاهدان دین زرتشت را گویند-مرکب از روه به معنای سیرت نیک + پسوند نسبت
روهامrohamفارسینام یکی از پهلوانان ایرانی در شاهنامه فردوسی
روزبهruzbehفارسیبهروز، خوشبخت ، از شخصیتهای شاهنامه، نام موبد بهرام گور پادشاه ساسانی، نام اصلی سلمان فارسی از یاران معروف پیامبر(ص) ، نام اصلی ابن مقفع دانشمند معروف ایرانی قرن دوم
روماکromakفارسیدر گویش مازندران راست و منظم
ریونیزriunizفارسیاز شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی، و داماد طوس سپهسالار ایران
رخشانrakhshanفارسیدرخشان

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (ر)

برای طراحی نام به همراه معنی، در بخش دیدگاه ها(انتهای صفحه)درخواست خود را ثبت کنید.

 

اسم دختر


اسم پسر

 

ارسال دیدگاه

(*) لازم، ایمیل شما منتشر نخواهد شد