معنی اسم نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (ل)

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (ل)

ل
اسم تلفظ ریشه معنی
لهراسب lohrasb فارسی لهراسپ، صاحب اسب تندرو، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر اروندشاه از نژاد کیقباد پادشاه کیانی

 

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (ل)

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا