معنی اسم نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(ت)

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(ت)

 

ت
اسم تلفظ ریشه معنی
تیرداد tirdad فارسی نام چندتن از پادشاهان سلسله اشکانی
تهم taham فارسی قوی، نیرومند
تهمتن tahmtan فارسی دارنده تن نیرومند ، لقب رستم پهلوان شاهنامه
تورج turaj فارسی ﻧﺎﻡ ﭘﺴﺮ ﻓﺮﯾﺪوﻥ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﭘﯿﺸﺪادﻯ
تهمورث tahmurs فارسی تهمورس، نیرومند ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر هوشنگ پادشاه پیشدادی، ملقب به دیوبند

 

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(ت)

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا