معنی اسم نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(ج)

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(ج)

ج
اسمتلفظریشهمعنی
جانیارjaniyarفارسییاری دهنده جان ، نام مورخی از مردم بخارا
جاویدjavidفارسیهمیشگی، ابدی
جهانjahanفارسیکیهان، عالم، گیتی ، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند ملک جهان، جهان آفرین
جمشیدjamshidفارسیاز شخصیتهای شاهنامه، نام پسر تهمورث پادشاه پیشدادی و دارای فره ایزدی
جهانگیرjahangirفارسیفتح کننده جهان
جوانشیرjavanshirفارسینام پسر خسروپرویز پادشاه ساسانی

 

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(ج)

برای طراحی نام به همراه معنی، در بخش دیدگاه ها(انتهای صفحه)درخواست خود را ثبت کنید.

 

اسم دختر


اسم پسر

 

ارسال دیدگاه

(*) لازم، ایمیل شما منتشر نخواهد شد