معنی اسم مِرسده

مِرسده :    [مِرس = نام درختي، راش (فاگوس سيلواتيكا) + ده (پسوند مكان)]، ۱- جنگل راش، جاي روئيدن راش؛ ۲-(به مجاز) زيبا، با طراوت و خرم.(؟)

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا