هشت بازی بافایده جهت کودکان بی دقت

نداشــتن تمرکز و دقت از مشــکلات مرسوم کودکان است که والدین می توانند ضمن انجــام این بازی ها، علاوه بر ایجاد فضایی شاد و برقراری ارتباطی خوب و

هشت بازی بافایده جهت کودکان بی دقت

هشت بازی بافایده جهت کودکان بی دقت

نداشــتن تمرکز و دقت از مشــکلات مرسوم کودکان است که والدین می توانند ضمن انجــام این بازی ها، علاوه بر ایجاد فضایی شاد و برقراری ارتباطی خوب و سازنده با کودکان به آن ها کمک کنند تا از تمرکز و دقــت کافی نیز برخوردار شوند. بعضی از این بازی ها نیز در فضای مهدکودک یا مراکز پیش دبستانی و همچنین، در مهمانی های خانوادگی که تعداد بیشــتری از کودکان هم سن و سال در منزل حضور دارند، قابل اجراست.

بخش خانواده ایرانی تبیان

۱-بازی ساخت جمله با کلمات درهم ریخته در این بازی، یک ســری جملات درهــم ریخته به کودکان داده می شود و آن ها باید در وقت مشخص، جمله مورد نظر را پیدا کنند و یا بنویسند. این بازی می تواند با تقســیم کودکان در چند گروه نیز انجام شــود. مثال: خواندم- رفتم- به- من- و- مدرسه- دیروز- درس. جمله اش می شــود: مــن دیروز به مدرسه رفتم و درس خواندم. ۲-بازی ساخت کلمه با حروف درهم ریخته این بازی نیز در قالب گروه های چند نفری و یا انفرادی می تواند انجام شود. یک سری حروف درهم ریخته به کودکان ارائه می شــود و آن ها باید در وقت مشخص، کلمه مورد نظر را بنویسند و یا بگویند. مثال: )ی-د-و- س-ت = دوستی( و )ی-ب-ا-ر-ر-ب = برابری.

۳-بازی پیدا کردن رنگ مورد نظر :از کودکان می خواهیم هر وســیله و تصویری که در اتاق موجود اســت و رنگ مورد نظر مــا را دارد، نام ببرند. این بازی جهت کودکان بزرگســال می تواند به وسیله نوشتن انجام شود. مثال: تمامی وسایل و تصاویری که رنگ قرمز دارند.

۴-بازی داستان سازی با تصویرهای یک ســری تصویرهای متفاوت را به کودکان نشان می دهیم و از هر کدام می خواهیم جهت آن تصویر، یک داستان تعریف کند.

هشت بازی بافایده جهت کودکان بی دقت

۵-بازی نام بردن اعضای بدن این بازی نیز قابل اجرا به صورت گروهی یا انفرادی هست. از کودکان خواسته می شود با توجه به حرف انتخابی، هر کــدام از اعضای بدن خــود را که با آن حرف شروع می شود، نام ببرند و در رابطه با کار هر عضو بدن توضیحاتی بدهند. مثال: ۲ عضو بدن خود را که حرف اول آن (د) باشد، نام ببرید.

۶-بازی ترسیم اشکال هندسی: از فرزند هــا می خواهیم بدون اســتفاده از وســایل کمکی، اشــکال هندســی را که اعلام می شود، در دفتر خود ترسیم کنند. این کار می تواند به صورت انفرادی نیز انجام شود.

۷-«بازی » کی دشمن کیه؟:« و بازی » کی چی می خوره؟« در این بازی که قابل اجرا به شکل گروهی یا انفرادی اســت، از فرزند ها می خواهیم که دشمن هر حیوانی را که نــام می بریم، اعــلام کنند. مثال: «دشــمن موش؟/ دشمن گربه؟/ دشمن کرم خاکی؟/ دشمن گوسفند؟/ دشمن مورچه؟/ دشمن ماهی؟ و یا اینکــه غذای هر حیوانی را کــه نامش برده می شــود، بگویند. مثال: شــیر چی می خوره؟/ موش چی می خوره؟/ سگ چی می خوره؟/ گربه چی می خوره؟/ قناری چی می خوره؟/ گوســفند چی می خوره؟/ گاو چی می خوره؟

۸-بازی ابزارشناسی: این بازی هم به شکل گروهی و هم انفرادی قابل اجرا هست. کودکان باید موارد اســتفاده از وسایلی را که عنوان می شود، بگویند. این بازی می تواند به شکل معکوس نیز انجام شود، یعنی ســوال به این شکل مطرح است که با کدام وســیله، این کار را انجام می دهند؟ مثال جهت مورد اول: کار ســوهان چیست؟/ کار آچار چیســت؟/ کار پیچ گوشتی چیست؟/ کار ّه چیست؟ مثال جهت مورد دوم: با کدام وســیله موکت را می ُرند؟/ با کدام وسیله سیم را قطع می کنند؟


نداشــتن تمرکز و دقت از مشــکلات مرسوم کودکان است که والدین می توانند ضمن انجــام این بازی ها، علاوه بر ایجاد فضایی شاد و برقراری ارتباطی خوب و

منبع : ماهنامه کودک

واژه های کلیدی: اعضای بدن | کودکان | داستان | مدرسه |

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا