معنی اسم نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(ج)

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(ج)

ج
اسم تلفظ ریشه معنی
جانیار janiyar فارسی یاری دهنده جان ، نام مورخی از مردم بخارا
جاوید javid فارسی همیشگی، ابدی
جهان jahan فارسی کیهان، عالم، گیتی ، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند ملک جهان، جهان آفرین
جمشید jamshid فارسی از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر تهمورث پادشاه پیشدادی و دارای فره ایزدی
جهانگیر jahangir فارسی فتح کننده جهان
جوانشیر javanshir فارسی نام پسر خسروپرویز پادشاه ساسانی

 

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(ج)

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا