معنی اسم نیلا

برای مشاهده با کیفیت بیشتر، روی تصویر کلیک کنید

 تصویر و معنی اسم نیلا

نیلا :    (سنسكريت ـ فارسي) (نيل + ا (پسوند نسبت)) منسوب به نيل، ت نيل.

 

 

اسم نیلا در لغت نامه دهخدا

نیل. [ ن َ ] (ع اِ) عطیه. دهش. (منتهی الارب ) (آنندراج ). بخشش. انعام. (فرهنگ فارسی معین ) :
نال زرین تن سیمین دل مشکین سر توست
آنکه هست از کف او سائل و زائر را نیل.
سوزنی (از فرهنگ فارسی معین ).
|| جایزه. (فرهنگ فارسی معین ). آنچه بدان نایل شوند. ماینال. (از اقرب الموارد). || آن بود که ابتهاج نماید به ملازمت افعال پسندیده و مداومت سیرت ستوده. (اخلاق ناصری از فرهنگ فارسی معین ). || (اِمص ) دریافت مراد و مقصود. (فرهنگ فارسی معین ). وصول. حصول. رجوع به معنی بعدی شود :
نیل مراد بر حسب فکر و همت است
از شاه نذر خیر و ز توفیق یاوری.
حافظ.
|| (مص ) یافتن. (ترجمان علامه ٔ جرجانی ص ۱۰۲) (زوزنی ) (غیاث اللغات ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد). رسیدن. (زوزنی ) (دستورالاخوان ) (آنندراج ). نائل شدن. رسیدن به کاری و مطلوبی. نال. نالة. رسیدن به مقصود و مراد و مطلوب و یافتن و به دست آوردن مطلوب. || جوانمرد و بسیارعطا گردیدن. نائل. (از منتهی الارب ). || دادن. (از ناظم الاطباء). || دشنام دادن. (از ناظم الاطباء). سب. (از اقرب الموارد).
نیل. (اِ) گیاهی است که عصاره ٔ آن را نیله و نیلج گویند و بدان رنگ کنند. برگ نیل را با آب گرم می شویند و کبودگی و کدورت آن دور کنند و آب را نگاه دارند تا همچو گل به تک نشیند پس آب را می ریزند و نیله را خشک کنند، و آن مبرد است و مانع جمیع اورام در ابتدا… (از منتهی الارب ). حشیشی است عصاره ٔ وی را نیلج خوانند و شجره ٔ وی را عظم خوانند و نیکوترین ورق وی سبز بود که به سرخی زند. (از ابن بیطار). نیل مأخوذ از سنسکریت و آن یک نوع گیاهی است که آن را وسمه و رنگ گویند و به تازی کتم گویند و سدوس نیز گویند. ماده ٔ ملونه ای که از برگ این گیاه به دست می آورند و در رنگ رزی استعمال می نمایند. (ناظم الاطباء). ماده ای است آبی رنگ که از برگ انواع مختلفه درختچه ٔ نیل به دست می آید. درختچه ٔ نیل از تیره ٔ پروانه واران است و دارای برگهای مرکب شانه ای و پوشیده از کرک، گلهایش قرمز یا صورتی رنگند که دارای آرایش خوشه یا سنبله می باشند، میوه اش غلاف مانند است شبیه میوه ٔ لوبیا. در حدود ۲۵۰ نوع از این گیاه شناخته شده که همگی متعلق به نواحی گرم کره ٔ زمینند و بیشتر به منظور استفاده ماده ٔ آبی رنگ از برگ آنها کشت می شوند. ماده ٔ رنگی نیل را در نقاشی و جهت خوشرنگ کردن لباسهای سفید پس از شستشو به کار می برند. دانه های این گیاه به نام تخم رنگ موسومند. نیلنج. درخت رنگ. (از فرهنگ فرهنگ معین ) : از کرمان زیره وخرما و نیل و نیشکر و پانیذ خیزد. (حدود العالم ).
چون به لشکرگه او آینه بر پیل زنند
شاه افریقیه را جامه فرو نیل زنند.
منوچهری.
امیر گفت خواجه را چه باید فرستاد گفت سی هزار من نیل رسم رفته بوده است. (تاریخ بیهقی ص ۲۹۵).
تا نرفتی به حج نه ای حاجی
گرچه کردی سلب کبود به نیل.
ناصرخسرو.
عیسی از معجزه برسازد رنگ
او چه محتاج به نیل و بقم است.
خاقانی.
عیسیم رنگ به معجز سازم
بقم و نیل به دکان چه کنم.
خاقانی.
دلهابه نیل رنگ رزان درکشید ازآنک
غم داغ گازرانه بر اهل جهان کشید.
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۷۶۶).
مدتی از نیل خم آسمان
نیلگری کرد به هندوستان.
نظامی.
چون کفش از نیل گنه شسته شد
نیل گیا در قدمش رسته شد.
نظامی.
درستش شد که این دوران بدعهد
بقم با نیل دارد سرکه با شهد.
نظامی.
کاری نکند زهره که ننگی باشد
بر دامن او ز نیل رنگی باشد.
عبید.
|| رنگ آبی. از رنگهای رومی یا شفاف که نقاشان قدیمی ایران استعمال می کرده اند. (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به معنی قبلی شود. || سپند سوخته را گویند که بر پیشانی و بناگوش طفلان مالند برای دفع چشم زخم. (انجمن آرا) (آنندراج ) (از برهان ) (از رشیدی ) :
نیل خواهد رخ خورشید مگر وقت زوال
قصر میمون ترا ناقص از آن ساز دفی.
انوری (از انجمن آرا).
|| کنایه از آب نیلگون. آب حوض یا استخر یادریاچه :
حصارش نیل شد یعنی شبانگاه
ز چرخ نیلگون سر برزد آن ماه.
انوری.
|| کنایه از متاع و کالا :
چو نیل خویش را یابی خریدار
اگر در نیل باشی باز کن بار.
نظامی.
– به رنگ نیل ؛ کبود :
به پیش اندرون ساخته هفت پیل
برو تخت پیروزه هم رنگ نیل.
فردوسی.
– جامه به نیل زدن (فروبردن ) ؛ یأس پیدا کردن. گذشته و مرده شمردن. نیست و نابود گرفتن. (یادداشت مؤلف ) :
یا مکش بر چهره نیل عاشقی
یا فرو بر جامه ٔ تقوی به نیل.
سعدی.
– جامه در نیل افتادن ؛ مصیبت زده و سوگوار شدن :
اگر بر فرش موری بگذرد پیل
فتد افتاده ای را جامه در نیل.
نظامی.
– چون (چو) نیل ؛ سخت کبود. (یادداشت مؤلف ) :
یکی تخت پیروزه بر پشت پیل
نهادند و شد روی گیتی چو نیل.
فردوسی.
که پیروز کیخسرو از پشت پیل
بزد مهره و گشت گیتی چو نیل.
فردوسی.
بماندستم چون خنگ در این خانه و دلتنگ
ز سرما شده چون نیل سر و روی پر آژنگ.
حکاک.
– || سخت نرم گشته. سخت سوده. مثل سرمه. (یادداشت مؤلف ) :
هماورد او بر زمین پیل نیست
چو گرد پی اسب او نیل نیست.
فردوسی.
– در نیل زدن و فروبردن و کشیدن جامه را ؛ به علامت عزا جامه کبود کردن :
در نیل کشند ار نبود دسترس خون
عشاق تو بی رنگ نپوشند کفن را.
کلیم (از آنندراج ).
یوسف از غیرت آن نرگس نیلوفررنگ
رفت تا مصر که در نیل زند پیراهن.
صائب (از آنندراج ).
– سرچشمه ٔ نیل ؛ کنایه از شرم زن :
به سرچشمه ٔ نیل رغبت نمود
که آن پایه را دیده نادیده بود.
نظامی.
– نیل بر چهره مالیدن ؛ کنایه از روسیاه گردانیدن و از رحمت محروم داشتن. (آنندراج ) :
قرب تو به چهره ٔ عزازیل
مالید به ترک سجده ای نیل.
واله (از آنندراج ).
– نیل به زیان رفتن ؛ کنایه از شهرت امر غیر ممکن. (از غیاث اللغات ). هر وقت آب نیل خم رنگ رزی فاسد شود، رنگرز به بازار رود و دروغی مشهور کند، پندارند که بدین وسیله آب نیل دوباره به رنگ اصلی باز می گردد و آن را فاسد شدن و ضایع شدن نیل هم گویند. نظام دست غیب راست :
حرف وصل من و تو می گویند
به زیان رفته مگر نیل فلک.
(از فرهنگ فارسی معین ) (از فرهنگ نظام ) (از آنندراج ) (از غیاث اللغات ).
– نیل پراکندن ؛ کنایه است از سیاه رنگ کردن :
تبیره سیه کرده و روی پیل
پراکنده بر تازی اسبانش نیل.
فردوسی.
– نیل چشم زخم ؛ داغ سیاه که برای دفع چشم زخم بر چهره گذارند. (آنندراج ) :
گفتی که نیل کرده ام از بهر چشم زخم
آن نیل چشم زخم کند مر ترا مکن.
میر حسن دهلوی (از آنندراج ).
– نیل خم آسمان ؛ کنایه از نحوست آسمانی. (فرهنگ فارسی معین ) (برهان قاطع) (آنندراج ).
– نیل درکشیدن ؛ داغ نهادن. کبود کردن :
زبس کز گاز نیلش درکشیدی
ز برگ گل بنفشه بردمیدی.
نظامی.
– || نیست و نابود انگاشتن :
طبایع را یکایک میل درکش
بدین خوبی خرد را نیل درکش.
نظامی.
– || نشان دار کردن. علامت بر چهره نهادن :
چو عشق آمد خرد را میل درکش
به داغ عشق خود را نیل درکش .
عطار.
– نیل زدن ؛ نیل کشیدن. خال نیلی بر رخ نهادن :
در جبهه ٔ کعبه کعبه آرا
نیلی زده دفع چشم بد را.
واله (از آنندراج ).
– نیل عاشقی بر صورت کشیدن ؛ خود را به عاشقی نشان و انگشت نما کردن :
یا مکش بر چهره نیل عاشقی
یا فرو بر جامه ٔ تقوی به نیل.
سعدی.
– نیل عزا ؛ خال و لکه ٔ سیاهی که در عزا بر پیشانی نهند.
– نیل فلک ؛ کنایه از نحوست فلک است و سیاهی آسمان رانیز گویند. (از برهان ) (از رشیدی ) (از آنندراج ).
– نیل کردن ؛ نیل کشیدن. خال نیلگون بر چهره نهادن. نیل چشم زخم نهادن :
گفتی که نیل کرده ام از بهر چشم زخم
آن نیل چشم زخم کند مر ترا مکن.
میرحسن (آنندراج ).
– نیل کشیدن ؛ داغ سیاه گذاشتن. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). داغی بر صورت نهادن برای دفع چشم :
هر نیل که بر رخش کشیدند
افسون دلی بر او دمیدند.
نظامی.
– || داغ برنهادن. با داغ مشخص و نشان دار کردن :
پیش از من و تو بر رخ جانها کشیده اند
طغرای نیک بختی و نیل بداختری.
سعدی.
– نیل کشیدن بر چیزی ؛ آن را نیست و نابود گرفتن :
یا مرو با یار ازرق پیرهن
یا بکش بر خانمان انگشت نیل.
سعدی.
– نیل گنه ؛ رنگ گناه :
چون کفش از نیل گنه شسته شد
نیل گیا در قدمش رسته شد.
نظامی.
– نیل گیا ؛ کنایه از گیاه و سبزه است. (از فرهنگ خطی ). رجوع به شاهد ترکیب قبل شود.
نیل. (اِخ ) رود نیل مصر را گویند و معرب نیلوس می باشد. در دنیا نهری غیر از این یافت نشود که از جنوب به شمال جاری شود و همچنین نهری اطول از این هم نیست چه که طول این رود در بلاد اسلام مسافت یک ماه در بلاد نوبه دو ماه و در بیابانها چهار ماه راه است که بعد از آن هم در بلاد استوا به بلادالقمر سر درمی آورد. آغاز مد این رود در ایام گرما است و نقصان وی در ماه توت قبطی است. زیادت آب به حد معلومی می رسد و تمام اراضی مصر را فرامی گیرد و هفت خلیج دارد: خلیج الاسکندریه و خلیج دمیاط و خلیج منف و خلیج النهی و خلیج الفیوم و خلیج عرسی و خلیج سروندوس.
وقتی که ارتفاع آب به ۱۶ ذراع بالغ شد خلیج ها را باز کنند و آب به تمام اراضی مصر می رسد و شکل دریای آبادی به خود گیرد چنانکه مابین دو کوه هم بی آب نمی ماند. در آب نیل یک نوع ماهی موسوم به رغاده یافت شود و آن ماهی لطیفی است که هرکس دست به او بزند یا به تور بیندازد رعشه و لرزی در دست وی پیدا شود و تا دست نکشد این حالت برطرف نشود و نیز تمساح های مخصوصی در این رودخانه هست که نظیر آن در جاهای دیگر نیست. (از معجم البلدان ).
رودی است بزرگ و مشهور آن چنان که در همه ٔ عالم وجود همانندی ندارد. ابن سینا در توصیف آن گفته است که نیل به سه صفت از دیگر رودهای عالم ممتاز است، نخست آنکه درازترین رودهای روی زمین است و راه درازی را که می پیماید سبب لطافت آن می شود. و دیگر آنکه از میان ریگها و صخره ها می گذرد نه از زمین های بد و فاسد و گلناک که موجب آلودگی آب رودها می شوند. سه دیگر آنکه بر خلاف رودهای دیگر سنگ در آن سبز نگردد. چون رودهای دیگر کاهش گیرد آب نیل افزون شود و افزونی آب به سبب بارانهائی است که در آن بلاد می بارد. سرآغاز آن را که در جنوب خط استواء است هیچ آبادانی نیست و بدان جهت آگاهی از آن دشوار است و جز آنچه یونانیان روایت کرده اند خبری از آن به ما نرسیده است. بطلمیوس گوید: نیل از کوه قُمر از ده موضع جاری است و میان هر نهر و نهر دیگر یک درجه فاصله است، مثلاً از جانب مغرب شعبه ٔ نخست در طول ۴۸ درجه است و شعبه ٔ دوم در طول ۴۹ درجه الخ… چنانکه شعبه ٔ دهم در طول ۵۷ درجه باشد. این ده شعبه در دو دریاچه می ریزند یعنی هر پنج رود در یک دریاچه، آنگاه از هر یک چهار رود خارج می شود دو تای آنها به هم می پیوندند و جمعاً تشکیل ۶ رود می دهند و به طرف شمال جریان یافته نزدیک خط استوا به دریاچه مدور کورا می ریزند… از آن نیل مصر به طرف شمال جریان می یابد و بر بلاد سیاهان می گذرد، نخست بر زغاوه، سپس بر دنقله و از شهرهای نوبه و بعداً بر اسوان می گذرد و از آنجا با اندک انحرافی به جانب شمال غربی پیش می رود سپس به مشرق می گرایدو بالاخره در طول ۵۴ درجه و عرض ۳۰ درجه به مصر داخل می شود. در مصر در قریه ٔ شطنوف دو شعبه می شود، شاخه ٔغربی از بلده رشید گذشته به دریا می ریزد و قسمت شرقی دو شاخه شده از طرفین دمیاط به دریا می ریزد. (اختصار از ترجمه ٔ تقویم البلدان ص ۶۱ و ۶۲) :
نیل دهنده توئی به گاه عطیت
پیل دمنده به گاه کینه گزاری.
رودکی.
بر سخاوت او نیل را بخیل شمار
بر شجاعت او پیل را ذلیل انگار.
منطقی.
ز جوش سواران و از گرد پیل
زمین شد به کردار دریای نیل.
فردوسی.
مرا بیم دادی که در پای پیل
تنت را بسایم چو دریای نیل.
فردوسی.
چون کشتی پر آتش و گردان در آب نیل
بیرون زد آفتاب سر از گوشه ٔ جهن.
عسجدی.
بر کشتی عمر تکیه کم کن
کاین نیل نشیمن نهنگ است.
انوری.
به آب و رنگ تیغش برده تفضیل
چو نیلوفر هم از دجله هم از نیل.
نظامی.
از آن ره که در پای پیل آمدش
گذرگه سوی رود نیل آمدش.
نظامی.
ناف هرچشمه رود نیلی شد
هر سبیلی به سلسبیلی شد.
نظامی.
نیل کم از زنده رود و مصر کم از جی
قاهره مقهور پادشای صفاهان.
خاقانی.
آن مصر مملکت که تو دیدی خراب شد
و آن نیل مکرمت که شنیدی سراب شد.
خاقانی.
تیغ او دست موسوی است ازآنک
نیل را چون سر قلم بشکافت.
خاقانی.
رود نیل است این حدیث جانفزا
یاربش بر چشم قبطی خون نما.
مولوی (از آنندراج ).
چنین یاد دارم که سقای نیل
نکرد آب بر مصر سالی سبیل.
سعدی.
نگویم که بر آب قادر نیند
که بر شاطی نیل مستسقی اند.
سعدی.
همچنان در فکر آن بیتم که گفت
پیلبانی بر لب دریای نیل.
سعدی.
نیل. (اِخ ) بلده ای است بر فرات بین بغداد و کوفه ،… اصل آن نهری بود که حجاج در آن مکان حفر کرد و مخرج آن از فرات بود و آن را نیل مصر نامید و بر آن قرای بسیار است. (از ابن خلکان ج ۱). شهرکی است در سواد کوفه در نزدیکی حله که یزید آن را بنا کرده نهری که از فرات عظمی منشعب می شود از بین این شهر می گذرد واین را حجاج بن یوسف احداث کرده و نام نیل مصر را به وی داده و آن عمودی است که دو قوس دارد، فاضل آب در زیر نعمانیه به دجله داخل شود. (از معجم البلدان ).

 

اسم نیلا در فرهنگ فارسی

نیل
رودی بزرگ در قسمت شرقی و شمال شرقی افریقا و یکی از طویل ترین رودهای عالم طول آن از سرچشمه اصلیش که سرحدات بین تانگانیکا و رواندا اوروندی میباشد تا دریای مدیترانه ۶۷٠٠ کیلومتر است . مساحت بسیار وسیعی را زهکشی می کند . نیل خاص از التقای دو رود نیل ازرق و نیل ابیض در ناحیه خرطوم تشکیل میشود و حدود ۲٠٠٠ کیلومتر طول دارد . در پائین قاهره در مصر وارد دلتای معروف خود میشود و از کانال های دمیاط و رشید میگذرد . بین خرطوم و اسوان بر اثر سقوط از یک ارتفاع ۲۸ متری تشکیل شش آبشار می دهد که به آبشارهای نیل معروفند و اعراب آنها را [ شلاله های نیل ] می گویند . طغیان سالانه و مرتب نیل بر اثر زیاد شدن آب نیل ازرق در نتیجه ریزش بارانهای شدید موسمی در ناحیه حبشه است . سرچشمه نیل ازرق کوههای آتشفشانی و مرتفع ناحیه آبیسینی میباشد . سرچشمه نیل ابیض دریاچه ویکتوریا است کوشش برای مهار کردن طغیان رود نیل از ۴٠٠٠ ق م . تا کنون سابقه دارد . امروز آبهای نیل را در مخازن و دریاچه های بزرگی چون اسوان ذخیره میکنند و برای آبیاری و کشاورزی از آنها استفاده مینمایند . به این ترتیب کشاورزی در سواحل نیل چون گذشته وابسته به طغیان سالانه آن نمی باشد . رود نیل در مصب خود در دریای مدیترانه دلتاهای زیادی را از رسوبات خود بوجود آورده که این دلتاها زمین های زراعی و مفیدی برای کشت برنج بوجود آورده اند . چون رود نیل در زندگی مردم اطراف بستر خود ( خصوصا کشور مصر که از آب این رود مشروب میشود ) تاثیر شایانی داشته است در اساطیر داستانها و حکایات زیادی برای این رود نقل شده و خدایانی برایش قائل بوده اند .
( اسم ) رود بزرگ .
بلده ای است بر فرات بین بغداد و کوفه … اصل آن نهری بود که حجاج در آن مکان حفر کرد ومخرج آن از فرات بود و آن را نیل مصر نامید و بر آن قرای بسیار است . شهرکی است در سواد کوفه در نزدیکی حله که یزید آن را بنا کرده نهری که از فرات عظمی منشعب می شود از بین این شهر می گذرد و این را حجاج بن یوسف احداث کرده و نام نیل مصر را به وی داده و آن عمودی است که دو قوس دارد فاضل آب در زیر نعمانیه به دجله داخل شود .
نیل آباد
دهی است از دهستان بابکن بخش تربت جام شهرستان مشهد . در ۲۵ هزار گزی جنوب شرقی تربت جام و در جلگه گرمسیری واقع است و آبش از قنات . محصولش غلات پنبه زیره سبز و شغل اهالی زراعت و مالداری است .
نیل اندود
لاجوردی ٠ آسمانگون ٠ کبود ٠ برنگ نیل تیره ٠
نیل داغ
سیاهی داغ ٠ سیاهی جای داغ کرده ٠
نیل رنگ
ادکن ٠ نیلفام ٠ کبود نیلی یا کنایه از اسب سیاه رنگ ٠
نیل فام
( صفت ) برنگ نیل کبود نیلگون .
نیل فامی
نیلگونی کبودی .
نیل گاو
( اسم ) پستانداری است از دست. تهی شاخان و از تیر. گاوان وحشی که بیشتر در هندوستان میزید . جث. این حیوان بانداز. یک گوزن بزرگ است شاخهایش کوتاه و رنگ موهایش خاکستری متمایل به آبی است حیوانی است چابک و قوی که در مزارع و مراتع اطراف جنگلهای انبوه میزید این حیوان را بمنظور استفاده از گوشت و پوستش شکار میکنند : گاو نیله نیله گو .
نیل گو
نیله گاو
نیل وره
دهی است از دهستان سنجابی شهرستان کرمانشاهان در ۱٠ الی ۱۲ هزار گزی شمال غربی کوزران و ۵ هزار گزی راه فرعی کوزران به ثلاث در منطقه کوهستانی سردسیری واقع است و آبش از چشمه و محصولش غلات حبوبات دیم لبنیات و شغل اهالی زراعت است ٠
نیل کار
کسی که با نیل رنگ می کند ٠
نیل کشیدن
( مصدر ) کنایه از سر سبزی و بخت است : (( طبایع را یکایک میل درکش بدین خوبی خرد را نیل درکش . )) ( گنجین. گنجوی . ۳۶۳ )
دریای نیل
رود نیل دو شعبه دارد . نیل ارزق ( آبی ) و نیل ابیض ( سفید ) .
گوکچه نیل
نام مغولی رودخانه در آذربایجان که آن را آب اهر نیز می گفته اند .
معبد نیل
[valley temple] [باستان شناسی] هریک از معابد وداع کرانۀ نیل که برای به جا آوردن واپسین مناسک، پیش از بردن جسد فرعون به هِرم مورد استفاده قرار می گرفت
خط نیل
الفی که از سیاهی برای دفع چشم زخم بروی اطفال کشند .
ردای نیل
کنایه از آسمان یا کنایت از شب

اسم نیلا در فرهنگ معین

نیل
(نَ یا نِ) [ ع . ] (مص ل .) رسیدن به مطلوب .
(اِ.) ۱ – ماده ای است آبی رنگ که از برگ انواع درختچة نیل به دست می آید. ۲ – درختچه ای است از تیرة پروانه واران، دارای برگ های مرکب و گل های قرمز یا صورتی، بیشتر به منظوراستفادة مادة آبی رنگ از برگ آن ها کشت می شود.
نیل پر
(لُ پَ) (اِ.) نک . نیلوفر.
نیل فام
(ص مر.) به رنگ نیل، لاجوردی .

اسم نیلا در فرهنگ فارسی عمید

نیل
رسیدن به مطلوب، به دست آوردن مطلوب، رسیدن به مراد و مقصود خود.
گیاهی با برگ های شبیه برگ اقاقیا، شاخ و برگ به هم پیچیده، و گل های سرخ خوشه ای که از مادۀ به دست آمده از شاخه های آن در رنگرزی و نقاشی استفاده می شود.
نیل فام
کبودرنگ، به رنگ نیل، نیلگون.
نیل گر
رنگرزی که چیزی را با نیل رنگ می کند.

اسم نیلا در اسامی پسرانه و دخترانه

نیلا
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: آبی دریا – نیل (سنسکریت) + ا (فارسی) به رنگ نیل، نیلی
نیلاب
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: مجازا آبی ملایم و آرامش بخش، نام قدیم شهر جندی شاپور، همچنین مایعی آبی رنگ که در رنگرزی کاربرد دارد
نیلرام
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: nilrām) نام فرشته ای که پرورنده و رب النوع برف و باران و تگرگ است – نام فرشته نگهبان برف و باران و تگرگ
نیلگون
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: nilgun) (سنسکریت ـ فارسی) (نیل + گون (پسوند شباهت) )، نیلی نیلی – نیل (سنسکریت) + گون (فارسی) به رنگ نیل، کبود، لاجوردی
نیلوفر
نوع: دخترانه
ریشه اسم: سنسکریت
معنی: (تلفظ: nilufar) (در گیاهی) گل های سفید، کبود و زرد رنگ گیاهی به همین نام که مصرف داروئی نیز دارد (در ادب قدیم فارسی اغلب رنگ کبود آن مطرح بوده است )، گیاهی آبی که در آبگیرهای مناطق معتدل می روید، گل های زرد دارد و برگ هایش بر سطح آب شناور می شود، گلهای آن مصرف داروئی دارد – گلی به رنگ سفید، کبود، و زرد که مصرف دارویی دارد، همچنین نام یکی از جشنهای ایرانیان قدیم (جشن نیلوفر) که در روز هفتم یا هشتم هر ماه برگزار می شد و هرکس که در این روز از پادشاه حاجتی می خواست برآورده می شد
نیلیا
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: niliyā) (سنسکریت ـ فارسی) (نیلی + ا (پسوند نسبت) )، منسوب به نیلی، نیلی – به زنگ نیلی، منسوب به نیلی، مرکب از نیلی و الف نسبت

دانلود

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا