معنی اسم نام های اصیل دختر ایرانی با ریشه فارسی(س)

نام های اصیل دختر ایرانی با ریشه فارسی(س)

 

س
اسمتلفظریشهمعنی
ساتیاsatiyaفارسیاز نامهای باستانی
سارگلsar-golفارسیگل زرد
سارنیاsarniaفارسیخالص ، پاک ، منزه ، بانوی بی ریا ، دختر پاکدامن
ساریناSārināفارسیخالص،پاک
سارینهsarineفارسیهمانند سار (سار=نام پرنده) ، کوه کوچک
سالیsaliفارسیبی غم و سرخوش ، سالمند و دارای عمر طولانی ، نام روستایی حوالی خرم آباد
سامهsameفارسیسوگند، پیمان,پناهگاه
سامیناsaminaفارسییشوند مشابهت بعلاوه مینا ، مانند مینا ، نام گلی است
سانواSānovāفارسیدختر خوش سخن ، بانویی که شیرین حرف می زند
سانیاSāniyāفارسیدر گویش مازندران سایه روشن جنگل
سایاsayaفارسیسیمرغ، عنقا
سایانSāyānفارسیمنسوب به سایه ، رشته کوهی در آسیای مرکزی ، نام روستایی در نزدیکی همدان
سایهsayeفارسیتاریکی ای که به سبب جلوگیری از تابش مستقیم نور در جایی ایجاد می شود ، تصویری از کسی یا چیزی که هنگام واقع شدن او یا آن در برابر نور ایجاد می شود ، حمایت، پناه
سباsabaفارسینام شهری در یمن که بلقیس ملکه انجا بوده است,شیفته و دلباخته شدن، اسیر شدن
ساویزsavizفارسیخوش خلق، نیکخو
ساویسsavisفارسی
گرانمایه و با ارزش
سوفراsufraفارسی
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری اهل شیراز
سپیدهsepideفارسیروشنی کم رنگ آسمان قبل از طلوع افتاب
سپینودsepinudفارسیاز شخصیتهای شاهنامه، نام دختر شنگل هندی و همسر بهرام گور پادشاه ساسانی
ستارهsetareفارسیهر یک از اجسام نورانی آسمان که شبها از زمین به صورت نقطه های نورانی دیده می شوند ، بخت، اقبال ، نام مادر ابوعلی سینا دانشمند نامدار ایرانی
ستایشsetayeshفارسیسپاس حمد خداوند، ستودن، تعریف، تمجید شدن
ستودهsotudeفارسیستایش شده
سرمهsormeفارسیماده ای سیاه رنگ که برای آرایش مژه ها و پلک چشم به کار می رود
سرناsernaفارسیبه ضم سین و سکون ر ، نوعی ساز بادی چوبی از خانواده نی که در نقاره خانه ها و روزهای جشن وسرور می نوازند
سرونازsar-venazفارسیدرختی بلند و زینتی، معشوق خوش قد و قامت
سَروینsarvinفارسیشبیه سرو، مانند سرو
سمنsamanفارسیرازقی، یاسمن
سُنبُلsonbolفارسیگل خوشه ای بلند، به هم فشرده، و معطر به رنگهای قرمز، آبی، سفید، و زرد
سودابهsudabeفارسیاز شخصیتهای شاهنامه، نام شاه هاماوران و همسر کیکاووس پادشاه کیانی
سوریsuriفارسیگل سرخ
سوزانsuzanفارسیسوزاننده
سوسنsusanفارسیگلی درشت و خوشه ای به رنگها و شکلهای مختلف
سوگندso(w)gəndفارسیقسم
سومیاsumiyaفارسیمحبوب، دوست داشتنی
سومیتاsomitaفارسیلطف و محبت، مهربانی
سیرانseyranفارسیسفر، گردش و تفریح
سیمینsiminفارسیساخته شده از نقره، نقره ای

 

نام های اصیل دختر ایرانی با ریشه فارسی(س)

اسامی مشابه

  • ثَمین
  • ثَمره
  • اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

    اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا