روانشناسی اسم امیراسماعیل ( نام امیراسماعیل چه رنگیه؟ )

امیر اسماعیل

روانشناسی اسم امیراسماعیل ( نام امیراسماعیل چه رنگیه؟ )

امیر اسماعیل

معنی: امیر فرمانروا، شاه سلطان و خلیفه اسماعیل پسر ابراهیم، شنونده

ریشه : عربی

رنگ اسم: زرد

خصوصیات رنگ :

از صفات اصلی آن روشنی و انعکاس امیدواری و احساس خوش روئی است .رنگ پسر بچه هاست نماد احتیاط است .به طور یک دست در کل لباس افراد بیننده را خسته میکند. بیماری را تشدید می کند .در قدیم شاهان چین رنگ زرد را به خود اختصاص داده بودند و برای پیروان آئین بودا رنگ زرد رنگی مقدس است .این رنگ همیشه میخندد و می خنداند .در روشن ترین طیفش باعث میشود ذهن سیال و بازتر ی برایتان خلق شود

روانشناسی اسم امیراسماعیل ( نام امیراسماعیل چه رنگیه؟ )

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا