نوزاد چند مرتبه و چقدر میبایستی شیر بخورد؟

نوزادان نیز مختلف هستند. بعضی ها احتیاج به غذای كم دارند ولی چند مرتبه و به فواصل كم، در صورتیكه دیگران به دفعات كمتر ولی مقدار بیشتری نیازمندند.

نوزاد چند مرتبه و چقدر میبایستی شیر بخورد؟

نوزادان نیز مختلف هستند. بعضی ها احتیاج به غذای كم دارند ولی چند مرتبه و به فواصل كم، در صورتیكه دیگران به دفعات كمتر ولی مقدار بیشتری نیازمندند. به كودك میبایستی در صورت علاقه نشان دادن سینه داد. یعنی هر دفعه كه با دهان جستجو كند یا اینكه انگشتانش را مك بزند. گریه علامت گرسنه بودن است كه دیر بروز میكند و شما میبایستی قبل از اینكه كودك این چنین گرسنه شود به او سینه بدهید. به طفل اجازه بدهید تا زمانیكه میخواهد مك بزند. به این وسیله شما پستانها را تحریك میكنید تا بمیزان نیاز كودك شیر تولید كنند. اگر كودك پس از مدت كوتاهی بخواب میرود شما میتوانید با مالیدن كف دستها، كف پاها، زیر چانه و یا فك پایینی او را برای مكیدن تحریك كنید. به كودك فرصت دهید تا بخوبی از پستان اول شیر بخورد، قبل از اینكه دومی را به او بدهید. زمانیكه كودك خود تعداد دفعات شیر خوردن و مدت ٱن را تنظیم كند احتمال زیادی دارد كه شما احساس كمبود شیر نكنید. شیر مادر براحتی قابل هضم بوده و سریع از كیسه معده عبور میكند. بعد از هفته اول اكثر اطفال روزانه حدودا ۱۲ مرتبه غذا می خواهند. بمرور زمان از این تعداد كاسته خواهد شد.

چگونه بدانم كه كودك به اندازه کافی شیر دریافت میكند ؟

مهمترین چیز بازدید پوشك كودك است. كودكان از ۰ تا ۴ هفتگی كه فقط شیر مادر می خورند، روزانه مدفوع معمولی داشته و پس از شروع تولید شیر حداقل ۶ مرتبه در طی روز پوشك خیس میكنند. در صورتیكه شما متوجه می شوید كه پستانهایتان پس از شیر دادن نرمتر می شوند، می شنوید كه كودك قورت می دهد و بنظر راضی و بیدار میرسد احتمال زیادی دارد كه كودك به اندازه كافی غذا دریافت میكند. اگر چنانچه مطمئن نیستید می توانید او را به مركز بهداری برای وزن كردن ببرید. زمانیكه شما شیر میدهید نسبت به اوقات دیگر به غذای بیشتری نیازمندید. در صورت تشنگی میبایستی بیاشامید و در صورت امكان در موقع شیر دادن ٱب در دسترس داشته باشید. هیچ تحقیقی وجود ندارد كه ثابت كند ٱشامیدن بیشتر باعث افزایش شیر میشود.

كمبود شیر

بمرور كه كودك شما رشد می كند احتیاج به شیر بیشتری دارد. كودك در۳-۲ روز بدفعات زیادتری شیر می خورد تا افزایش تولید شیر پستانها را تحریك كند. به این روزهای افزایش گفته میشود و می تواند غالبا هر ۱۴ روز پدیدار شود اما نسبت به كودكان مختلف میباشد.

نوزاد چند مرتبه و چقدر میبایستی شیر بخورد؟

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا