اسم دختر


اسم پسر


اسامی جدید

اميرعبدالله

اميرعبدالله : (عربي) امير و پادشاهي كه بنده‌ي خداست.

اميرعباس

اميرعباس : (عربي) (به مجاز) امير شجاع و دلاور، پادشاه و حاكم چون شير.

اميرصالح

اميرصالح : (عربي) پادشاه و امير نيكو رفتار، حاكم شايسته، امير لايق.

اميرصادق

اميرصادق : (عربي) امير و پادشاه راستگو، حاكم درستكار، حاكم و سردار راست كردار.

اميرشهاب

اميرشهاب : (عربي) از نام‌هاي مركب، ي امير و شهاب.

اميرشايان

اميرشايان : (عربي ـ فارسي) پادشاه و امير لايق و شايسته، حاكم و سردار در خور و سزاوار.

اميرسينا

اميرسينا :   (عربي ـ فارسي) امير و پادشاه دانشمند، حاكم عالم و دانشمند.

اميرسهيل

اميرسهيل : (عربي) از نام‌هاي مركب، ( امير و سهيل.

اميرسعيد

اميرسعيد: (عربي) امير سعادتمند، حاکم باسعادت، پادشاه نيک بخت.