اسم دختر


اسم پسر


اسامی جدید

مُروت

مُروت :   (عربي) 1- جوانمردي، مردانگي؛ 2- (در فقه) ملازمت عادات پسنديده و پرهيز از عادات مكروه و داشتن بزرگ منشي و بلند همتي.

مِرصاد

مِرصاد : (عربي) (در قديم) كمين‌گاه، گذرگاه.

مُرسَل

مُرسَل : (عربي) 1- (در اديان) فرستاده شده (از سوي خدا)، رسول صاحب كتاب؛ 2- (در حديث) ويژگي روايتي كه تمام يا بعضي از راويان آن حذف شده باشد، يا بدون ذكر راويان به امام معصوم نسبت داده شود؛ 3- (در خوش‌نويسي) يكي از انواع ...

مرزبان

مرزبان :  1- آن كه از مرز كشور پاسداري مي‌كند، سرحد دار؛ 2-(در قديم) (به مجاز) آن كه حكومت قسمتي از يك كشور با اوست، حاكم ناحيه‌اي از كشور؛ 3- (در قديم) (به مجاز) جنگجو و مبارز و پهلوان، نگهبان.

مرتضي علي

مرتضي علي :  (عربي) تركيبي از لقب و نامِ اميرالمؤمنين علي (ع)، ( مرتضي و علي.

مرتضي

مرتضي : (عربي) 1- (در قديم) پسنديده شده، مورد رضايت و پسند قرار گرفته؛ 2- (اَعلام) 1) از لقبهای امیرالمؤمنین علی(ع)، امام اول شیعیان؛ 2) مرتضی زبیدی [1145-1205قمری] محدث و لغت شناس عرب، اهل عراق و ساکن زبید یمن و مصر، مؤلف فرهنگ عربی تاج ...

مُراد

مُراد : (عربي) 1- خواست، آرزو، مقصود، منظور، قصد؛ 2- (در تصوف) پير؛ 3- (در قديم) عزم، اراده، مايه‌ي كامراني و موفقيت؛ 4- (در عرفان) كسي است كه قوت ولايت در او به مرتبه‌ي تكميل نقصان رسيده باشد؛ 5- (اَعلام) 1) نام پنج تن از ...

مرآت

مرآت : (عربي) (در قديم) آينه، ( آينه و آئينه.

مدد

مدد : (عربي)1- ياري‏ كمك؛ 2- (در قديم) يار‏ ياور‏ مددكار؛ 3- آنچه به چيزي افزوده مي‌شود تا قدرت آن را بيفزايد.

مُدَثِر

مُدَثِر : (عربي) 1- جامه در سر كشيده؛ 2- (اَعلام) سوره‌ي هفتاد و چهام از قرآن كريم داراي پنجاه و پنج آيه.