اسم دختر


اسم پسر


اسامی جدید

اميرفرهنگ

اميرفرهنگ : (عربي ـ فارسي) امير دانشمند و فرهيخته، پادشاه داراي علم و معرفت.

اميرفاضل

اميرفاضل : (عربي) از نام‌هاي مركب، ي امير و فاضل.

اميرعلي

اميرعلي : (عربي) امير و حاكم بزرگ و بلند قدر، پادشاه شريف و توانا.

اميرعطا

اميرعطا : (عربي) (به مجاز) امير و پادشاه بخشنده، پادشاه و حاكم انعام دهنده.

اميرعرفان

اميرعرفان : (عربي) فرمانرواي آگاه، امير و پادشاه عارف، حاكمي كه اهل شناختن حق تعالي است.

اميرعرشيا

اميرعرشيا : (عربي ـ عربي ـ فارسي) از نام‌هاي مركب، ( امير و عرشيا.

اميرعبدالله

اميرعبدالله : (عربي) امير و پادشاهي كه بنده‌ي خداست.

اميرعباس

اميرعباس : (عربي) (به مجاز) امير شجاع و دلاور، پادشاه و حاكم چون شير.

اميرصالح

اميرصالح : (عربي) پادشاه و امير نيكو رفتار، حاكم شايسته، امير لايق.