جستجوی پیشرفته:


اسامی جدید ایرانی

هامان
هامان : معرب از یونانی، مشهور، نام وزیر اخشویروش  
سوان
سوان: نام دریاچه ای در ارمنستان  
ماتیکان
ماتیکان : نام پسربزرگ جغتای از فرماندهان مغول  
تهم
تهم : قوی، نیرومند  
آذرشست
آذرشست : (به ضم شین) پاک منزه شده در آتش ،پنبه کوهی  
آدریان
آدریان : آدریانوس ، نام یکی از امپراتوران روم  
آدریانوس
آدریانوس : آدریان، نام یکی از امپراتوران روم