معنی اسم نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(ب)

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(ب)

 

ب
اسمتلفظریشهمعنی
باتیسbatisفارسیدژبان غزه در زمان داریوش سوم پادشاه هخامنشی که تا آخرین نفس در برابر اسکندر پایداری کرد
بارادbaradفارسینام کسی که در زمان شاپور یکم پادشاه ساسانی زندگی کرده ونام او در کتیبه کعبه زرتشت امده است
بارمانbarmanفارسیاز شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی و از سپاهیان افراسیاب تورانی، نام یکی از سرداران دورهماد ، شخص محترم و لایق دارای روح بزرگ
بابکbabakفارسیﺍﺳﺘﻮار ، ﭘﺪر ﮐﻮﭼﮏ ، ﭘﺎﭘﮏ، از ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎﻯ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ، ﻧﺎﻡ دﻻور اﯾﺮاﻧﯽ، ﭘﺴﺮ ﺳﺎﺳﺎﻥ ﻣﻮﺏِد ﻣﻌﺒﺪ آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ و ﭘﺪراردﺷﯿﺮ ﺑﻨﯿﺎﻥ ﮔﺬار ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
باربدbarbadفارسیبارگاه پروردگار و انسان مسئولیت پذیر،نام نوازنده نامدار دربار خسروپرویز پادشاه ساسانی
بامدادbamdadفارسیصبح، نام پدر مزدک
بامشادbamshadفارسینام یکی از موسیقیدانان معروف در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی
بختیارbakhtiyarفارسیخوشبخت، سعید، نام استاد رودکی در موسیقی
برانوشbranushفارسیاز شخصیتهای شاهنامه، نام سردار رومی در زمان شاپور ذوالاکتاف پادشاه ساسانی
برتنbartanفارسیبردیس – به فتح ب و ت – مرد مغرور
برتهbarteفارسیاز شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی از خاندان لواده، در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
برزوborzuفارسیبلند بالا ، کنایه ‏از عظمت ،نام پسر سهراب پسر رستم زال
بردیاbardiyaفارسینام دومین پسر کوروش پادشاه هخامنشی و برادر کمبوجیه
برسامbarsamفارسیآﺗﺶ ﺑﺰرﮒ ﻣﺮﮐﺐ از ﺑﺮ(ﻣﺨﻔﻒ اﺑﺮ) + ﺳﺎﻡ ( آﺗﺶ) – ﻧﺎﻡ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮداراﻥ ﯾﺰﮔﺮد ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
برناbornaفارسی جوان
برزنbarzanفارسینام پهلوان ایرانی، نام پسر گرشاسب
بزرگمهرbozorg mehrفارسیبسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه ساسانی
بسطامbastamفارسینام دایی خسرو پرویز پادشاه ساسانی
بهبدbehbodفارسینگهبان,مرکب از به (بهتر، خوبتر) + بد( پسوند اتصاف)
بهبودbehbudفارسیپیشرفت تدریجی – حرکت رو به بهتر شدن
بهدادbehdadفارسیآفریده خوب
بهرادbehradفارسی مرکب از به (خوب یا بهتر) + راد (بخشنده)
بهرامbahramفارسیفتح و پیروزی ، نام ستاره مریخ ، نام روز بیستم از هر ماه شمسی در ایران قدیم ، نام فرشته موکل بر مسافران و روز بهرام ، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام یکی از فرزندان گودرز گشواد که در دربار کاووس پادشاه ‏کیانی بود
بهروزbehruzفارسیخوشبخت، سعادتمند، از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار ایرانی در سپاه بهرام گور پادشاه ساسانی
بهزادbehzadفارسیمرکب از به ( بهتر، خوب) + زاد ( زاده) ، نام نقاش و مینیاتوریست معروف در اوخر عهد تیموری و اوایل عهد صفوی، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان درگاه انوشیروان پادشاه ساسانی، همچنین نام اسب ‏سیاوش
بهشادbehshadفارسیمرکب از به ( بهتر یا خوب) + شاد
بهمنbahmanفارسینیک اندیش ، نام ماه یازدهم از سال شمسی ، نام فرشته نگهبان چهارپایان سودمند ، نام روز دوم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام ‏پسر اسفندیار پسر گشتاسپ پادشاه کیانی
بهمنشbehmaneshفارسیدارای مش و کردار شایسته
بهنامbehnamفارسیدارای نام نیک
بهیناbehinaفارسیکسی که از نسل خوبان است
بیژنbizhanفارسیاز شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گیو گودرز از پهلوانان ایرانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(ب)

 

 

 

برای طراحی نام به همراه معنی، در بخش دیدگاه ها(انتهای صفحه)درخواست خود را ثبت کنید.

 

اسم دختر


اسم پسر

 

ارسال دیدگاه

(*) لازم، ایمیل شما منتشر نخواهد شد