جستجوی پیشرفته:


X اسم پسرانه قرآنی و معنی ان

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(د)

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(د)داسم تلفظ ریشه معنیدارا dara فارسی صورت دیگری از داراب و داریوش ، نام پادشاه کیانی در شاهنامه و منظومه نظامیداراب darab فارسی از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر بهمن پادشاه کیانی و همای چهرزادداریا dariya فارسی دارا، دارندهداریوش daruosh فارسی  نام یکی از شاهان هخامنشی,مرکب از دارا + وهو( نیکی )دارمان darman فارسی از شخصیتهای شاهنامه، ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(ت)

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(ت)  تاسم تلفظ ریشه معنیتیرداد tirdad فارسی نام چندتن از پادشاهان سلسله اشکانیتهم taham فارسی قوی، نیرومندتهمتن tahmtan فارسی دارنده تن نیرومند ، لقب رستم پهلوان شاهنامهتورج turaj فارسی ﻧﺎﻡ ﭘﺴﺮ ﻓﺮﯾﺪوﻥ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﭘﯿﺸﺪادﻯتهمورث tahmurs فارسی تهمورس، نیرومند ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر هوشنگ پادشاه پیشدادی، ملقب به دیوبند نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(ت) توضیحات تکمیلی و تصویر ...

اسم دختر


اسم پسر
محبوبترین نام های دخترانه

مشاهده لیست کامل...محبوبترین نام های پسرانه

مشاهده لیست کامل...