معنی اسم نام های اصیل دختر ایرانی با ریشه فارسی(ر)

نام های اصیل دختر ایرانی با ریشه فارسی(ر)

ر
اسم تلفظریشهمعنی
رابوrabooفارسینام گلی از گلهای بهاری
راتاrataفارسینام فرشته ای است
رخیشدrakh-shidفارسیآن که چهره ای روشن و تابان دارد
رستاrastaفارسیرستگار شده ، رهایی یافته ، از بند جدا شده
رامشrameshفارسی
شادی، خوشی، لذت، حظ ، آسودگی، آسایش، سرود، نغمه
رهاrahaفارسینجات یافته، آزاد
روجاroo-jaفارسیدرگویش مازندران ستاره صبح
رودابهRoodābeفارسیمرکب از رود( فرزند) + آبه( روشنی)، از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر سیندخت و مهراب کابلی، همسر زال زر و مادر رستم پهلوان شاهنامه
روزاناroozanaفارسیروشنا ، منسوب به روز ، دختر زیبا ، بانویی با چهره تابنده
روساناroosanaفارسیمانند چهره ، مثل رخ ، مرکب از رو بعلاوه پسوند سان بعلاوه الف تأنیث
روشاrooshaفارسیروشن
روشناrooshanaفارسینور، روشنایی
رومیساroomisaفارسیسپید رو
رویاroyaفارسیروینده,خیال
رونیاrooniyaفارسیبر وزن گونیا ، آنکه چهره اش مثل نیاکانش است ، اصیل و با نژاد

 

نام های اصیل دختر ایرانی با ریشه فارسی(ر)

برای طراحی نام به همراه معنی، در بخش دیدگاه ها(انتهای صفحه)درخواست خود را ثبت کنید.

 

اسم دختر


اسم پسر

 

ارسال دیدگاه

(*) لازم، ایمیل شما منتشر نخواهد شد