معنی اسم ÆLFNOÐ

Given Name ÆLFNOÐ
GENDER: Masculine
USAGE: Anglo-Saxon
Meaning & History
Derived from the Old English element ælf “elf” combined with noð “boldness, daring”.
Sources and References
Prosopography of Anglo-Saxon England

با توجه به نام ÆLFNOÐ
جنسیت: مردانه
طریقه استفاده: آنگلوساکسون
معنی و تاریخچه
با اقتباس از عنصر قدیمی انگلیسی ælf “جن” در ترکیب با اشاره “جسارت، جسارت”.
منابع و ماخذ
Prosopography از انگلستان در عهد آنگلوساکسونها

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده
[post-views]

اسامی مشابه

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا