معنی اسم ÆLFGAR

Given Name ÆLFGAR
GENDER: Masculine
USAGE: Anglo-Saxon
Meaning & History
Old English form of ALGAR.Expand Name Links
Sources and References
Anglo-Saxon Chronicle,
Prosopography of Anglo-Saxon England

با توجه به نام ÆLFGAR
null
جنسیت: مردانه
طریقه استفاده: آنگلوساکسون
معنی و تاریخچه
فرم قدیمی انگلیسی از نام ALGAR.Expand ها
منابع و ماخذ
آنگلوساکسون کرونیکل،
Prosopography از انگلستان در عهد آنگلوساکسونها

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده

اسامی مشابه

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا