معنی اسم ADAIR

Given Name ADAIR
GENDER: Masculine
USAGE: English (Rare)
Meaning & History
From an English surname which was derived from the given name EDGAR.Expand Name Links

با توجه به نام ADAIR
null
جنسیت: مردانه
طریقه استفاده: انگلیسی (نادر)
معنی و تاریخچه
از نام خانوادگی انگلیسی که از نام داده شده نام EDGAR.Expand ها مشتق شده بود

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا