معنی اسم مِها

مِها :    بزرگ، بزرگتر. [چنانچه اين كلمه مَها /mahā/ تلفظ شود منسوب به ماه است؛ (به مجاز) زيبارو].

 

 

اسم مها در لغت نامه دهخدا

مها. [ م َ / م ُ ] (اِ) سنگی است مانند بلور و بعضی گویند بلور است. (برهان ). بلور. (دهار) (مهذب الاسماء). کوارتز متبلور را گویند که به نام بلور سنگ نیز مشهور است. سنگی است که از نواحی روم و صعید مصر خیزد، سفید و شفاف مانند بلور و بسیار صلب و مثل سنگ آتش زنه، آتش از او ظاهر می گردد. و در خون گرم حل می شود. و در جایی که مغنیسا به هم می رسد او نیز یافت شود و قسمی از آن غیرشفاف و از او صلب تر و شبیه به نمک سنگ می باشد و آن را کوبیده و ظروف می سازند و او غیر حجر سلوان است. (از تحفه ٔ حکیم مؤمن ). و رجوع به همان مأخذ شود. || یاقوت کبود .
مها. [ م َ ] (ع اِ) ج ِ مهاة. (اقرب الموارد) (آنندراج ) (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). رجوع به مهاة شود.
مها. [ م ِ] (ص ) بزرگ. (برهان ). کلان و بزرگ. (ناظم الاطباء).

اسم مها در فرهنگ فارسی

مها
( اسم ) ۱ – کو آرتز متبلور را گویند که بنام بلور سنگ نیز مشهوراست . ۲ – یاقوت کبود.
بزرگ ٠ کلان و بزرگ

 

اسم مها در اسامی پسرانه و دخترانه

مها
نوع: دخترانه
ریشه اسم: سنسکریت
معنی: (تلفظ: mehā) بزرگ، بزرگتر، [چنانچه این کلمه مَها /mahā/ تلفظ شود منسوب به ماه است، (به مجاز) زیبارو] – سنگی مانند بلور، یاقوت کبود
مهابت
نوع: پسرانه
ریشه اسم: عربی
معنی: بزرگی، هیبت
مهام
نوع: پسرانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: mahām) (عربی) (جمعِ مُهِم) (در قدیم) امور مهم و بزرگ، مهم و با اهمیت – کارهای دشوار و بزرگ، با اهمیتها
مهان
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: mahān) (مَه = ماه + ان (پسوند نسبت) )، منسوب به ماه، (به مجاز) زیبارو، ]چنانچه این واژه مِهان (mehān) تلفظ شود جمع مِه و به معنی بزرگان می باشد[ – بزرگان

 

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا