روانشناسی اسم مریم +( رنگ نام مریم)

مریم

روانشناسی اسم مریم +( رنگ نام مریم)

مریم

معنی : زن پارسا / محبوب / دریای غم / نام گلی سفید

رنگ اسم: نارنجی

خصوصیات رنگ:

صداقت آری، هوسبازی هرگز
رنگی است ترکیبی و آنهایی که این رنگ را رنگ دلخواه خود می دانند متکی به نفس نیستند. اجتماعی و خوش خلقند و با مردم خوب رفتار می کنند. نفوذ در این گونه افراد مشکل است کسی که آنها را دوست بدارد می تواند با او به آسانی ازدواج کند. هوسباز نیستند و اگر با کسی دوستی کنند صداقت و فداکاری دارند. اگر افراد این دسته با کسی که خصوصیات اخلاقی خودشان را داشته باشد ازدواج کنند سعادتمند می شوند.

روانشناسی اسم مریم +( رنگ نام مریم)

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا