روانشناسی اسم آبانداد ( نام آبانداد چه رنگیه؟ )

ابان داد

روانشناسی اسم آبانداد ( نام آبانداد چه رنگیه؟ )

ابانداد

معنی:ابان ماهی زاده ان روز

ریشه : ایرانی

رنگ اسم: سورمه ای

خصوصیات رنگ:

رنگی بسیار سرد است . افراد با پوشندگان این رنگ احساس صممیت و اعتماد میکنند . رنگ مناسبی برای معلمان و مهماندارا ن هواپیما و افراد پلیس است

روانشناسی اسم آبانداد ( نام آبانداد چه رنگیه؟ )

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا