جلوگیری از کمر درد با ورزش در نیمه دوم بارداری

بی بی نیمز : نتایج یک بررسی نشان داد: تمرینات ورزشی در طول نیمه دوم بارداری، شدت کمر درد زنان باردار را کاهش داده و دامنه حرکتی و انعطاف پذیری ستون فقرات را بهبود می دهد

جلوگیری از کمر درد با ورزش در نیمه دوم بارداری

منطقه علوم پزشکی تهران، یکی از اهداف مهم انجام تمرینات ورزشی در طول دوران بارداری بازگرداندن حالت بهینه بیومکانیک بدن است، در همین راستا دکتر احیا گرشاسبی، دانشیار گروه زنان دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد تهران، مطالعه ای را با هدف بررسی تاثیر تمرینات ورزشی در طول دوران بارداری بر روی شدت کمر درد و کینماتیک ستون فقرات انجام داده است.

ShowImage.ashx

طی این مطالعه تصادفی آینده نگر، تعداد ۱۰۷ زن در طول نیمه دوم بارداری خود برای دوازده هفته در یک برنامه ورزشی سه روز در هفته شرکت کردند و ۱۰۵ زن باردار نیز به عنوان گروه شاهد در نظرگرفته شدند. تمامی آن ها پرسشنامه ای را بین هفته های ۲۲ ۱۷ بارداری و دوازده هفته پس از آن برای ارزیابی شدت کمردردشان پر کردند. لوردوز و انعطاف پذیری ستون فقرات با خط کش انعطاف پذیر و آزمون خم شدن جانبی، به ترتیب و در یک زمان اندازه گیری شد. همچنین افزایش وزن در طول بارداری، طول دوران بارداری و وزن نوزاد محاسبه شد.

 

یافته ها بیانگر این مطلب بودند که شدت کمردرد در گروه شاهد با پیشرفت حاملگی افزایش یافت. گروه مورد کاهش معنادار در شدت کمر درد پس از انجام تمرینات را نشان داد، به طوری که دامنه حرکتی ستون فقرات در این گروه افزایش بیشتری داشت. لوردوز بدون تفاوت قابل توجهی در هر دو گروه افزایش یافت. دو گروه از نظر افزایش وزن طی بارداری، طول دوره بارداری و وزن نوزاد تفاوتی نداشتند. همبستگی شدیدی بین لوردوز و انعطاف پذیری ستون فقرات با شاخص توده بدن وجود داشت.

جلوگیری از کمر درد با ورزش در نیمه دوم بارداری

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا