جدیدترین وزیباترین اسمهای پسر ازحرف ه سری چهارم

هاشم

نام پسرانه با ریشه عربی

نام جد پیامبر(ص)
تلفظ صحیح این اسم: ”

هاتف

نام پسرانه با ریشه عربی

نوادهنده ای که صدایش شنیده شود، اما خودش دیده نشود، سروش، نام شاعر معروف قرن دوازدهم، هاتف اصفهانی
تلفظ صحیح این اسم: ” Hatef “

Hāshem

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا