انتخاب اسم پسر از حرف ف نام پسرانه با ف اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری ف-۱۲

اسم تلفظ

فَخر

faxr

فَدک

fadak

فَرَج

faraj

فَرَج‌الله

farajollāh

فَرِهان

farrehān

فَرِهور

farrehvar

فَرابرز

farāborz

فَرابین

farābin

فَراد

farād

فَراز

farāz

فَرازان

farāzān

فَرازمان

farāzmān

فَرازنده

farāzande

فَراس

farās

فَرانه

farāne

فَراهین

farāhin

فَربخش

far baxš

فَربد

farba(o)d

فَربود

farbud

فَربین

farbin

فَرپاک

farpāk

فَرتاش

fartāš

فَرجاد

farjād

فَرجام

farjām

فَرجو

farju

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا