معنی اسم بردین

بردین : نام پسرانه لری به معنای مانند سنگ و نیز به معنای روئین تن بودن

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا