معنی اسم فاطمه‌سما

فاطمه‌سما :    (عربي) از نام‌هاي مركب،   فاطمه و سما.

 

%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d8%b3%d9%85%d8%a7

 

اسم فاطمه سما در لغت نامه دهخدا

فاطمة. [ طِ م َ ] (ع ص ) مؤنث فاطم. شتربچه ٔ ماده ٔ از شیر بازشده. (منتهی الارب ). رجوع به فاطم شود. || زنی که بچه ٔ دوساله را از شیر گرفته باشد. (غیاث ).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دهکده ای در کشور پرتقال است که در ۱۰۰ هزارگزی شهر لیسبن قرار دارد. (المنجد).
فاطمة. [ طِ م َ ](اِخ ) یکی از زنان ابومسلم خراسانی بوده است. (احوال و اشعار رودکی سعید نفیسی ج ۱ ص ۲۸۷ از ابن اثیر).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) ابوالاسد. ابوالاسد از رجال بنی مخزوم بوده و دختر او فاطمه برادرزاده ٔ ابوسلمةبن عبدالاسد مخزومی از صحابیات به شمار می آید. با اینکه از اشراف قریش شمرده شده، ارتکاب سرقت نموده و به امر رسول خدا دست او بریده شده است. (از خیرات حسان اعتمادالسلطنه ص ۷). و رجوع به الاصابة ج ۸ ص ۱۶۰ شود.
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) اندلسی. یکی از ادیبه های اندلس است که به حسن کتابت مشهور زمان و نادره ٔ دوران بوده است. (از خیرات حسان ص ۱۹).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر ابوحبیش بن عبدالمطلب قرشی تیمی صحابی است. (از الاصابه ج ۸).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر احمدبن ابراهیم طبری. از زنان محدث که در سال ۷۷۰ هَ. ق. درگذشته است. (از خیرات حسان اعتمادالسلطنه ص ۹).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر احمدبن سلطان صلاح الدین ایوبی. به روایت فقه و حدیث در زمان خود مشهور بود. زندگانیش میان سالهای ۵۹۷ و ۶۷۸ هَ. ق. بوده است. (از اعلام زرکلی ج ۲ ص ۷۶۳).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر احمدبن علی ساعاتی که در فقه عالم بوده و کتاب مجمعالبحرین را به خط نستعلیق خوش نوشته است. (از خیرات حسان ص ۱۰).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر احمدبن محمد حلبی. سیده ای است محدثه که بین سالهای ۷۳۲ و ۸۱۳ هَ. ق. زندگی کرده است. این زن در شهر حلب تدریس می کرده است. (از خیرات حسان ص ۹).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر اسدبن هاشم بن عبدمناف هاشمی، مادر علی و برادرانش. گویندپیش از هجرت به مدینه آمد و در آنجا مرد. رجوع به الاصابه ج ۸ ص ۱۶۰ و خیرات حسان اعتمادالسلطنه ص ۷ شود.
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر المثنی که بزرگان عرفا او را دارای مقام ولایت دانسته اند. و جامی بنابه کتاب نفحات الانس سالها خدمت او کرده درحالیکه سن اوبیش از نودوپنج سال بوده، و گوید هر کس او را میدیدچهارده ساله گمان میکرد (!). (از خیرات حسان ص ۱۵).
فاطمة. [ طِ م َ ](اِخ ) دختر جنیدبن عمروبن عبدشمس و همسر عباس بن عبدالمطلب، عموی پیغمبر. رجوع به الاصابه ج ۸ ص ۱۶۱ شود.
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر حسن، مادر امام محمدباقر است. رجوع به حبیب السیر چ سنگی ج ۱ ص ۲۰۸ شود.
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر حسن بن علی اقرع، مکنی به ام فضل. در سال ۴۸۰ هَ. ق. در بغداددرگذشت. خطش نیکو بود. (از الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۷۶۳).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر حسین بن علی بن ابی طالب که از ام اسحاق دختر طلحةبن عبداﷲ تمیمی زاده شد. (از خیرات حسان اعتمادالسلطنه ص ۵). رجوع به حبیب السیر چ سنگی ج ۱ ص ۲۲۳ شود.
فاطمة. [ طِ م َ ](اِخ ) دختر خرستانی. منسوب به خلیل بن علی خرستانی واز استادان امام سیوطی است. (از خیرات حسان ص ۱۰).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر خشاب. شاعره ای از مردم شام بوده و درقرن هشتم هجری میزیسته است. (از خیرات حسان ص ۱۱).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر خطاب و خواهر عمر خلیفه ٔ ثانی بوده و پیش ازعمر اسلام اختیار نموده است. (از خیرات حسان ص ۱۹).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر زعبل. راویه است. (از یادداشت بخط مؤلف ).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر سعدالخیربن محمدبن عبدالکریم. زنی فقیه بود. تولدش در اصفهان به سال ۵۵۲ هَ. ق. اتفاق افتاد و در سال ۶۰۰ درگذشت. از راویان حدیث بود. (از اعلام زرکلی ج ۲ ص ۷۶۳).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر سلیمان بن عبدالکریم انصاری دمشقی. عالم حدیث بود و اجازت تدریس داشت و میان سالهای ۶۲۰ و ۷۰۸ هَ. ق. زندگی کرد. (از اعلام زرکلی ج ۲ صص ۷۶۳-۷۶۴). از بیشتر از یکصد تن محدث روایت حدیث کرده است، و در قرن ششم هجری در اصفهان ساکن بوده است. (از خیرات حسان اعتمادالسلطنه ص ۸).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر شیبةبن ربیعة، همسر عقیل بن ابی طالب. (از کتاب الاصابة ج ۸ ص ۱۶۲).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر ضحاک بن سفیان کلابی که محمدبن عبداﷲ (ص ) او را به زنی گرفت. (از کتاب الاصابة ج ۸ ص ۱۶۲).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر طلحة، زوجه ٔ منصور دوانقی و از اولاد طلحه بوده است. رجوع به حبیب السیر چ سنگی تهران ج ۱ ص ۲۷۵ شود.
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر عباس بن الفتح بغدادی. علم فقه را خوب میدانسته و به حلیه ٔ صلاح آراسته بوده. در رباط بغدادیه انزوا اختیار کرده و در تربیت و ارشاد نسوان جدی داشته و در مباحث علمی با ماهران علما مباحثه میکرده است. این زن بر منبرمیرفته و موعظه میکرده است. (از خیرات حسان ص ۱۲).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر عبدالقادربن محمدبن عثمان، مشهور به بنت قریمزان. میان سالهای ۸۷۸ و ۹۶۶ هَ. ق. زیسته است. (از اعلام زرکلی ج ۲ ص ۷۶۴). رجوع به بنت قریمزان شود.
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر عبداﷲ جوردانیه. عالم حدیث و در زمان خود در شهر اصفهان پایه ای بلند داشت. زندگانیش میان سالهای ۴۳۴ و ۵۲۴ هَ.ق. بود. (زرکلی ج ۲ ص ۷۶۴). دختر عبیداﷲ جزدانیه، کنیه اش ام ابراهیم بوده و از مردم چزدان. ابوالفتح اسعدبن ابی الفضائل محمودبن خلف عجلی اصفهانی از او حدیث شنیده است و از وی روایت کند. (یادداشت بخط مؤلف ).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر عبداﷲ،مادر عثمان بن ابی العاص الثقفی. (الاصابه ج ۸ ص ۱۶۳).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر عبدالملک بن مروان، از خلفای بنی امیه، و زوجه ٔ عمربن عبدالعزیز و عم زاده ٔ اوست. در ترک اسباب تجمل وحشمت پیروی از شوهر خود مینمود، و گویند در آغاز خلافت شوهرش به دستور او و رضای خود تمام زینت ها و جواهر خود را به بیت المال بخشید. (از خیرات حسان ص ۱۲).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر علاءالدین محمدبن احمد سمرقندی. مؤلف تحفة الفقهاست. این زن با پدر و شوهرش علاءالدین کاشانی در شهر کاشان منزل داشته است و مشکلات و مسائل شرعی را برای مردم حل میکردند. او را بسبب تسلطی که در علم فقه داشته فاطمه ٔ فقیهه نیز خوانده اند. (از خیرات حسان ص ۱۶ و ۱۷).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ )دختر عمربن خطاب از ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب. و بعضی نام او را رقیه گفته اند. (یادداشت بخط مؤلف ).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر عمرولیث و همسر محمدبن حسن درهمی، خلیفه ٔسیستان در زمان عمرولیث. (از تاریخ سیستان ص ۲۳۶).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر قاسم بن جعفربن ابی طالب، نواده ٔ جعفر برادر علی بن ابی طالب و زوجه ٔ حمزةبن عبداﷲبن زبیر است. (از خیرات حسان ص ۱۴).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر قیس بن خالد القرشی. از نخستین کسانی است که مهاجرت کرده، از زنان صحابی و صاحب جمال و کمال بود. مرگش در حدود ۵۰ هَ. ق. است. (از اعلام زرکلی ج ۲ ص ۷۶۴).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر محمدبن عبداﷲ، پیامبر گرامی اسلام. در بیستم جمادی الثانیه به سال پنجم بعثت در مکه به دنیا آمد. مادرش خدیجه بود. او را به القاب سیدة نساء العالمین، طاهرة، صدیقة، زاکیة، راضیة، مرضیة، بتول، زهرا و مادرش را به لقب بنت خویلا خوانده اند. او زوجه ٔ علی بن ابی طالب و مادر امامین حسنین است. (از یادداشتهایی بخط مؤلف ). شیخ طوسی و اکثر علما ذکر کرده اند که ولادت آن حضرت روز بیستم جمادی الاَّخر سال دوم بعثت و به روایتی سال پنجم بعثت اتفاق افتاده و مادرش خدیجه بوده است، و مطابق روایات و احادیث فاطمه در شکم مادرسخن میگفته است. فضایل و مناقب آن مخدره زیاده از آن است که در اینجا ذکر شود. وفات آن حضرت در سیُم جمادی الاَّخره واقع شده. (از منتهی الآمال حاج شیخ عباس قمی صص ۹۴-۱۰۲). وفاتش را به سال ۱۱ هجری نوشته اند و گویند شش ماه پس از مرگ پدرش از دنیا رفته. از او ۱۸حدیث صحیح نقل شده است. (از اعلام زرکلی ج ۲ ص ۷۶۴).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر محمد. رجوع به فاطمه ٔ تنوخیه شود.
فاطمة.[ طِ م َ ] (اِخ ) دختر موسی کاظم، که در عرف ما به حضرت معصومه معروف است. مجلسی مینویسد: هنگامی که مأموران عباسی حضرت علی بن موسی الرضا را برای تفویض ولایت عهد به خراسان طلبید، خواهرش فاطمه ٔ معصومه یک سال بعد به شوق دیدار برادر عازم آن دیار شد و در ساوه بیمار شد و شخصی بنام موسی بن خزرج از جانب سعد او را با احترام به قم وارد کرد و ۱۷ روز بعد حضرت معصومه در خانه ٔ این مرد جان سپرد، و او را در نقطه ای که بابلان خوانده میشد به خاک سپردند. آقا شیخ مهدی سلطان العلماء به نقل از کتاب لواقح الانوار فی طبقات الاخیار تاریخ زندگی آن عِلّیه را میان سالهای ۱۸۳ و ۲۰۱ هَ. ق. و بدین ترتیب مدت عمرش را هیجده سال نوشته است، که البته این درست به نظر نمیرسد چون سال وفات حضرت موسی کاظم یعنی پدر فاطمه ۱۸۳ است و چهار سال پیش از آن هم حضرت در زندان بوده و به این ترتیب تولد فاطمه ٔ معصومه نمیتواند در سال ۱۸۳ باشد و لااقل بایدچهار سال پیش از آن اتفاق افتاده باشد و به این ترتیب حداقل عمر فاطمه ٔ معصومه ۲۱ تا ۲۲ سال میشود. در شهر قم در محل بابلان قدیم امروز بقعه ٔ بزرگ و گنبد زرین آرامگاه معصومه از دور چشم ها را خیره میکند و زیارتگاه شیعیان است. (نقل به اختصار از کتاب انجم فروزان عباس فیض ص ۵۶ به بعد). و رجوع به معصومه شود.

اسم فاطمه سما در فرهنگ فارسی

فاطمه
• دختر موسی کاظم ۴ ( قر.دوم ه. ) هنگامی که مامون عباسی حضرت علی بن موسی الرضا ۴ را برای تفویض ویت عهد به خراسان طلبید خواهرش فاطمه معصومه یک سال بعد بشوق دیدار برادر عازم آن دیار شد و در ساوه بیمار گردید و شخصی بنام موسی بن خزرج از جانب خاندان سعد او را با احترام بقم وارد کرد و ۱۷ روز بعد حضرت معصومه در خانه این مرد جان سپرد و او را در نقطه ای که بابن خوانده میشد بخاک سپردند . برخی تاریخ زندگی این بانو را میان سالهای یکصدوهشتاد وسه و دویست و یک هجری و بدین ترتیب مدت عمرش را هیجده سال نوشته اند که البته صحیح بنظر نمیرسد چون سال وفات حضرت موسی کاظم یعنی پدر فاطمه ۱۸۳ باشد و اقل باید چهار سال پیش از آن اتفاق افتاده باشد و باین ترتیب حداقل عمر فاطمه معصومه ۲۱ تا ۲۲ سال میشود .
• زنی که فرزندخودراازشیرگرفته باشدونام دخترحضرت رسول(ص)فاطمی:منسوب به فاطمه زهرائ، کسی که ازاولادحضرت فاطمه باشد
• ( اسم صفت ) مونث فاطم ۱ – شتر بچه ماده از شیر باز شده ۲ – زنی که بچه دو ساله را از شیر گرفته ۳ – از اعلام زنانست .
• دختر قیس بن خالد القرشی از نخستین کسانی است که مهاجرت کرده از زنان صحابی و صاحب جمال و کمال بود .
فاطمه بردعیه
• در اردبیل بوده و از عارفات متکلم به شطح به شمار می آمده است .
فاطمه خاتون
• از ارکان دولت توراکینا خاتون زوجه اوکتای قا آن .
فاطمه خضزویه
• دختر امیر بلخ و زن احمد بن خضزویه بلخی و یکی از زنان مشهور طریقت متصوفه است .
فاطمه سلطان
• فاطمه سلطان امامی دختر شکرالله میرزا دارا شاعره ای از مردم ابهر بوده که منظومه ای به نام هدیه فاطمه ساخته است .
فاطمه صغری
• دختر علی بن ابیطالب .
فاطمه نیشابوری
• از قدمائ نسائ خراسان بوده است و از کبار عارفات ابو یزید بسطامی قدس الله سره بر وی ثنائ گفته است .
آل فاطمه
• اولاد رسول از نسل علی و فاطمه زهرا
ابن ابی فاطمه
• وراق و کتابت مصحف نیز می کرده
ابو فاطمه
• او از علی و از او اعمش روایت کند
بنو فاطمه
• سادات علوی از نسل فاطمه علیها سلام
بنی فاطمه
• سادات و ذراری سرور کائنات صلوات الله علیه و آله ٠ چه اولاد آن سرور منحصر شد به اولاد فاطمه علیهما السلام و از سایر بنات آن حضرت اولادی نماند ٠
ستی فاطمه
• بنت امام موسی بن جعفر
قالیچه فاطمه
• کنایه از قوس و قزح

اسم فاطمه سما در فرهنگ معین

فاطمه
(طِ مِ یا مَ) [ ع . فاطمة ] (اِفا. ص .) مؤنث فاطم . ۱ – زنی که بچة دوساله را از شیر گرفته . ۲ – از اعلام زنان است . ۳ – نام دختر پیغمبر (ص ) و همسر علی (ع ) ملقب به زهراء.

اسم فاطمه سما در فرهنگ فارسی عمید

فاطمه اره
زن بسیاربی شرم. &delta، دراصل، از شخصیت های هزارویک شب و زن پینه دوز بغدادی در این کتاب بوده است.
بنی فاطمه
اولاد حضرت فاطمه، امام حسن و امام حسین و فرزندان آنان. ذراری حضرت رسول. &delta، زیرا که اولاد آن حضرت منحصر به اولاد فاطمۀ زهرا بوده اند.

اسم فاطمه سما در اسامی پسرانه و دخترانه

فاطمه
نوع: دخترانه
ریشه اسم: عربی
معنی: زنی که بچه خود را از شیر گرفته باشد، نام دختر پیامبر(ص)

 

 

اسم فاطمه سما در لغت نامه دهخدا

سما. [ س َ ] (ع اِ) در میان فارسی زبانان با حذف همزه به معنی آسمان آمده :
آب رونده به نشیب و فراز
ابر شتابنده بسوی سماست.
ناصرخسرو.
نام بزرگ امام زمانست از این مثل
من از زمین چو زهره بدو بر سماشدم.
ناصرخسرو.
چون بخندی خبر دهد دهنت
کز سما اختران همی ریزد.
خاقانی.
عشر ادب خوانده ز سبع سما
عذر قدم خواسته از انبیا.
نظامی.
یکدهان نالان شدی سوی شما
های و هویی در فکنده در سما.
مولوی.
سیر بیرونی است فعل و قول ما
سیر باطن هست بالای سما.
مولوی.
رجوع به سماء شود. || اسم. || نام و نشان و علامت. (ناظم الاطباء).
سما. [ س ُ ] (اِ) مشروبی بود که هندوان بر آتش مقدس می افشاندند. (تاریخ تمدن قدیم ایران ).

اسم فاطمه سما در فرهنگ فارسی

سما
• آسمان، سقف خانه، سقف هرچیزی، سماوات جمع
• ( اسم ) آسمان جمع : سماوات . یا سمائ و عالم . نزد قدما یکی از شعب علوم طبیعی در معرفت اجسام بسیطه و مرکبه و احکام بسایط علوی و سفلی .
• مشروبی بود که هندوان بر آتش مقدس می افشاندند .
• آسمان، سپهر، فلک ≠ ارض، زمین
سما کار
• ( صفت ) ۱ – خدمتکار شرابخانه سبو کش میخانه . ۲ – مطلق خدمتکار .
سما کاره
• ( صفت ) ۱ – خدمتکار شرابخانه سبو کش میخانه . ۲ – مطلق خدمتکار .
انور سما
• به لغت یونانی سیلان خون را گویند سیلان دم ورمی است که از خون و باد حادث شود ٠ معنی انورسا متسع کردن و منبسط نمودن است ٠ و در اصطلاح طب ماده که عارض شود در معبر شریانی از جهت اتساع جدار آن شریان و نیز ماده ای که حصولش به واسطه خون خارج شده از شریان بود ٠
سبع سما
• کنایه از هفت آسمانست

اسم فاطمه سما در فرهنگ فارسی عمید

سما
آسمان.

اسم فاطمه سما در اسامی پسرانه و دخترانه

سما
نوع: دخترانه
ریشه اسم: عربی
معنی: آسمان
سمارسیس
نوع: دخترانه و پسرانه
ریشه اسم: یونانی
معنی: ساردین ،سردین، نوعی ماهی شبیه به شاه ماهی
سمان
نوع: دخترانه و پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: مخفف آسمان، نام روز بیست و هفتم از هر ماه شمسی در ایران قدیم
سمانه
نوع: دخترانه
ریشه اسم: عربی
معنی: سُمانی بلدرچین

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا