معنی اسم سُهی

سُهي :    (عربي) مُمالِ سُها (= سُها)،م سُها.

 

 

اسم سهی در لغت نامه دهخدا

سهی. [ س َ ] (ص ) راست و درست را گویند عموماً و هر چیز راست رسته را خوانند خصوصاً. (برهان ). راست عموماً و سروی که بغایت راست باشد خصوصاً. (غیاث ) :
بزد بر میان درخت سهی
گذاره شد آن تیر شاهنشهی.
فردوسی.
رجوع به سرو سهی شود. || تازه و نوچه و نوجان. (برهان ).
سهی. [ س ُ ها ] (اِخ ) نام ستاره ای :
حکم او مالک قلوب و رقاب
رای او افسر سهیل و سهی.
ناصرخسرو.
رجوع به سها شود.

اسم سهی در فرهنگ فارسی

سهی
راست، رسته، ایستاده، کشیده، صفت سرو، سروسهی، سها
( صفت ) ۱ – راست رسته مستقیم روییده : سرو سهی . ۲ – تازه نوچه نوجوان .
نام ستاره
سهی بالا
( صفت ) راست بالا .
بلند قامت
سهی پایه
کشیده راست بالا
سهی سرو
سرو راست سرو کشیده قامت بلند
سهی قامت
بلند بالا قامت رسا
سهی قد
سهی قامت بلند قامت موزون اندام
سرو سهی
نام لحن یازدهم از سی لحن باربد .

اسم سهی در فرهنگ معین

سهی
(سَ) (ص .) ۱ – راست، راست رسته . ۲ – تازه .
سهی بالا
( ~ .) (ص مر.) راست بالا.

اسم سهی در فرهنگ فارسی عمید

سهی
= سها
راست و بلند: چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان / کآید به جلوه سرو صنوبرخرام ما (حافظ: ۳۸).

اسم سهی در اسامی پسرانه و دخترانه

سهی
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: sohi) (عربی) ممالِ سُها (= سُها )، سُها – صفت سرو، راست، از شخصیتهای شاهنامه، نام همسر ایرج پسر فریدون پادشاه پیشدادی
سهیزاد
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: مرکب از سهی (صفت سرو، راست) + زاد
سهیل
نوع: پسرانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: soheyl) (عربی) روشن ترین ستاره ی صورت فلکی کشتی، که در نواحی جنوبی ایران در مواقع محدودی از سال مشاهده می شود – روشنترین ستاره صورت فلکی سفینه
سهیلا
نوع: دخترانه
ریشه اسم: عربی
معنی: ریشه عربی، به معنای نرم، لطیف، ملایم – نرم و ملایم

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا