روانشناسی اسم اهورا مزدا ( نام اهورا مزدا چه رنگیه؟ )

اهورامزدا

روانشناسی اسم اهورا مزدا ( نام اهورا مزدا چه رنگیه؟ )

اهورا مزدا

معنی: این واژه از دو بخش تشکیل شده است. اهورا به معنی هستی بخش و دارنده هستی است مزدا خود از دو واژه مز به معنی بزرگ و دا به معنی دانا و دانش است پس واژه مزدا نیز به معنی دانش بزرگ است و وظیفه هر انسانی است که این دانش بزرگ را در یابد و به ان برسد. در نتیجه واژه اهورامزدا به معنی دانای بزرگ هستی بخش است.

ریشه: ایرانی

رنگ اسم: ارغوانی

خصوصیات رنگ:

رنگی است عرفانی که پوشنده حس معنوی میدهد.رنگ ارغوانی نماد عقل ومعنویت است .خیلی کم در طبیعت وجود دارد و به همین دلیل ممکن است به عنوان نشانه مصنوعی یا غیر عادی بودن در نظر گرفته شود.

روانشناسی اسم اهورا مزدا ( نام اهورا مزدا چه رنگیه؟ )

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا