انتخاب اسم پسر از حرف ب نام پسرانه با ب اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری ب-۱۶

لیست کامل نام های پسرانه از حرف ب ، راهنمای انتخاب اسم پسر با ب  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف ب ، نام پسرانه کردی ب ، اسامی پسرانه عربی ب اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف ب سری ۱۶ لیست کامل نام های ایرانی از حرف ب سری ۱۶ را در زیر مشاهده کنید:

 • بهزادان : بهزادان: نام اصلی ابومسلم خراسانی فرزند شیدوش 
 • بهستان : بهستان: نیک بنیاد، نام پسر اردشیر سوم پادشاه هخامنشی 
 • بهستون : بهستون: نام پسر وشمگیر و یکی از فرمانروایان آل زیار در طبرستان 
 • بهسود : بهسود: از نامهای زمان ساسانیان 
 • بهسودان : بهسودان: نام فرمانروای دیلمان در سده سوم یزدگردی 
 • بهشاد : بهشاد: مرکب از به ( بهتر یا خوب) + شاد 
 • بهفام : بهفام: مرکب از به (بهتر یا خوب) + فام(رنگ) 
 • بهفر : بهفر: مرکب از به( بهتر، خوبتر) + فر (  شکوه، جلال) 
 • بهک : بهک: نام موبد موبدان در زمان شاپور دوم پادشاه ساسانی 
 • بهلول : بهلول: از عاقلان دیوانه نما در زمان هارون الرشید که هارون و خلفای دیگر از او تقاضای موعظه می کردند
 • بهمن : بهمن: نیک اندیش ، نام ماه یازدهم از سال شمسی ،  نام فرشته نگهبان چهارپایان سودمند ، نام روز دوم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی، نام 
 • بهمن داد : بهمن داد: داده بهمن 
 • بهمنش : بهمنش: وهمنش، کسی که دارای راه و روش نیکویی است 
 • بهمنیار : بهمنیار: نام شاگرد ابوعلی سینا 
 • بهنام : بهنام: دارای نام نیک 
 • بهنیا : بهنیا: وهنیا، کسی که از نسل خوبان است 
 • بهوران : بهوران: وه وران،آنکه دارای روح و روان نیکوست 
 • بهیز : بهیز: نیرومند(نگارش کردی 
 • بی بش : بی بش: محروم(نگارش کردی 
 • بیارش : بیارش: دو دلیر 

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا