اسم دختر عربی

آرنیکا

آرنيكا :    1- (در گياهي) هميشه بهار كوهي، تنباكوي كوهي؛ 2- (در عربي) دُخانُ‌الفُوج، خانِقُ الفَهد؛ 3- (در انگليسي، فرانسه و آلماني) آرنيكا، Arnica.

ایناس

ايناس:  (عربي) (در قديم) انس، مؤانست، انس دادن، خو گرفتن، انس يافتن، دمسازي.

ایمانه

ايمانه:    (عربي ـ فارسي) (ايمان + ه (پسوند نسبت))، منسوب به ايمان، م ايمان.

ایما

ايما:    (عربي) 1- چيزي را با حركتِ دست يا چشم و ابرو نشان دادن، اشاره؛ 2- بيان موضوعي به طور رمز يا خلاصه.

ایلا

ايلا:    (عربي) 1- ايلا و ايله در قاموس كتاب مقدس به معني درختان آمده؛ 2- (اَعلام) نام شهري در ساحل شرقي خليج بحر قلزم.

اَنیسه

اَنيسه :    (عربي) (مؤنث انيس)، زن انس گيرنده و همدم، زن مصاحب و هم‌نشين. + ( اَنيس.

اَنیسا

اَنيسا:    (عربي ـ فارسي) (اَنيس + ا (پسوند نسبت))، منسوب به اَنيس؛ ( اَنيس.

اَنیس

اَنيس :    (عربي) 1- انس گيرنده، همدم، مصاحب، هم‌نشين؛ 2-(به مجاز) محبوب و مطلوب.

اِنسیّه

اِنسیّه:    (عربي) ‌(‌اِنس‌= ‌انسان،‌ بشر‌+ ايه (پسوند نسبت))، مربوط به انس، منسوب به انس، انساني، آدمي.

اِنسی

اِنسي :    (عربي ـ فارسي) ( اِنس = انسان، بشر + ي (پسوند نسبت))، 1- مربوط به انس، انساني؛ 2- (در قديم) فردي از انس، انسان.

اسم دختر


اسم پسر