جستجوی پیشرفته:


اسم دختر عربی

حَلیا

حَليا :    (عربي) زيور و آرايش.

حُلما

حُلما :    (عربي) (جمع حَليم) بردباران، صبوران.

حکیمه

حكيمه :    (عربي) (مؤنث حكيم)، زن حكيم و دانشمند.

حفیظه

حفيظه :    (عربي) 1- موکّل به چیزی؛ 2- حافظ و محفوظ.

حَفصه

حَفصه :    (عربي) 1- اسد، شير؛ 2- (اَعلام) دختر عمر بن خطاب و همسر پيامبر اسلام(ص).

حشمت

حشمت :    (عربي) 1- بزرگي و احترام ناشي از داشتن قدرت و ثروت بسيار؛ 2- (در قديم) شرم، حيا، پروا.

حَسیبه

حَسيبه :    (عربي) دارنده‌ي نام و شرف و بزرگي، زنِ شريف در اصل و نسب.

حَسِیبا

حَسِیبا :    (عربی ـ فارسی) (حَسِیب = پاک نژاد، پاکزاد، اصیل + ا (پسوند نسبت))، دارای اصل و نسب، پاک نژاد، پاکزاد و اصیل.

حُسنیه

حُسنيه :    (عربي) نيكوتر، كار نيك، عاقبت نيكو.

حَسنه

حَسنه :    (عربي) خوب، نيك، پسنديده، عمل نيك و پسنديده؛ عمل پسنديده به ويژه عمل مطابق با شرع، كار نيك.

اسم دختر


اسم پسر