پرورش خلاقیت و بازی های ذهن ورزی

واژه ذهن ورزی به معنای فکر کردن، تفکر و مشاهده متفکرانه هست. انسان از راه ذهن ورزی به خود، افکار، آرزوها و نیازهایش، زمانی را تخصیص داده شده است

پرورش خلاقیت و بازی های ذهن ورزی

پرورش خلاقیت و بازی های ذهن ورزی

بازی هایی جهت جنبش احساس و تقویت نیروی تمرکز

واژه ذهن ورزی به معنای فکر کردن، تفکر و مشاهده متفکرانه هست. انسان از راه ذهن ورزی به خود، افکار، آرزوها و نیازهایش، زمانی را تخصیص داده شده است می دهد. او به خود و دیگران می اندیشد، راه حل هایی جهت مشکلاتش پیدا می کند و دوباره به خود می آید. کودکان نیز حس کردن بدن خود را از راه تفکر فرا می گیرند. آن ها حواس خویش را به کار می گیرند، می توانند خود و محیط اطرافشان را بهتر درک کنند، دوباره به آرامش و آسودگی دست یابند و در نهایت متعادل تر شوند. نشانه بازی های ذهن ورزی، جنبش احساس و تقویت نیروی تمرکز است نیز تقویت حواس لامسه، شنوایی و بینایی و نهایتاً تقویت آمادگی جهت گفتگو کردن هست. حال به چند بازی اشاره می کنیم:

بخش خانوداه ایرانی تبیان

دیوار، دروازه

هدف این بازی زیاد کردن قدرت تصور؛ انجام گام به گام شنیده ها؛ احساس بدن در مرحله فعالیّت و استراحت است.

بچه ها چهار زانو روی یک زیرانداز یا یک صندلی می نشینند دست ها را روی ساق پا می گذارند و چشم ها را می بندند. در این حین، یک نواخت نفس می کشند آن ها آرامش را حس می کنند مربی به آهستگی و یکنواخت نوشته ی زیر را می خواند.

تصور کن که دیواری ساخته شده است از سنگ های تنومند هستی بالاتنه کاملاً راست و کشیده
خود را همانند تمام دیوار تنومند، سنگین و استوار احساس می کنی در این حالت، مدتی نشسته می مانند
در دروازده ای باز می شود بازوها به آرامی و بدون فشار از هم باز می شوند. در این میان عمل دم صورت می گیرد
دروازه باز و بسته می شود بالاتنه دوباره راست و کشیده می شود. در این بین عمل بازدم انجام می شود.
تو، دوباره تجسم یک دیوار تنومند هستی سینه ستبر می شود، به آن فشار آورده می شود سپس دروازه دوباره باز می شود این باز و بسته شدن چندین بار تکرار می شود.

پرورش خلاقیت و بازی های ذهن ورزی

قایق بادبانی

هدف این بازی تقویت نیروی تمرکز و قدرت تصور، تجربه اوضاع بدن در حالت استراحت و تقویت خود آگاهی از بدن است.

بچه ها روی یک زیرانداز دراز کشیده یا اینکه روی یک صندلی می نشینند چشم ها را می بندند عمل دم و بازدم را عمیق انجام می دهند. مربی به آهستگی و یک نواخت نوشته زیر را می خواند:

– تصور کن که در یک قایق بادبانی کوچک نشسته ای.

– قایق آرام و آهسته همراه تو بر روی دریا حرکت می کند

واژه ذهن ورزی به معنای فکر کردن، تفکر و مشاهده متفکرانه هست. انسان از راه ذهن ورزی به خود، افکار، آرزوها و نیازهایش، زمانی را تخصیص داده شده است

– بر اطرافت نیز آرامش حاکم است.

– دریا آرام است و باد گرمی بدنت را نوازش می دهد.

– قایق تو را به نرمی به این طرف و آن طرف تاب می دهد.

احساس راحتی و آرامش می کنی.

– همه چیز موافق مراد توست.

– دریا را استشمام می کنی و عطر آن را به سینه می دهی، مدتی با قایق بر روی دریا می مانی. آفتاب کم کم غروب می کند.

پرورش خلاقیت و بازی های ذهن ورزی

– قایق، تو را با حرکات و آرام به ساحل برمی گرداند.

دوباره در منزل هستی.

– چشم هایت را باز کن، دست و پایت را دراز و احساس کن چقدر حالت خوب است.

سنگین مثل سنگ

هدف این بازی تمرین توانایی تمرکز؛ غلبه بر ترس؛ آشنایی اشیاء و احساسات تو هست. فرزند ها راحت و آرام بر روی زیراندازی دراز می کشند و یک نواخت نفس می کشند مربی، یکسان و آهسته متن زیر را می خواند:

واژه ذهن ورزی به معنای فکر کردن، تفکر و مشاهده متفکرانه هست. انسان از راه ذهن ورزی به خود، افکار، آرزوها و نیازهایش، زمانی را تخصیص داده شده است

– تصور کن که سنگی تنومند بر روی شکمت قرار دارد، که با هر نفس سنگین و سنگین تر می شود.

– سنگ را بر روی شکمت باقی بگذار و فقط به سنگینی اش فکر کن، به تنفس یک دست و عمیق خود ادامه بده.

– اگر دیگر نمی توانی سنگ را تحمل کنی، چشم هایت را باز و دست و پایت را دراز کن و بنشین.

موسیقی جادویی

هدف این بازی پرورش احساسی تازه از بدن و تجربه ی وضعیّت در حالت استراحت است.

پرورش خلاقیت و بازی های ذهن ورزی

بچّه ها روی یک زیرانداز دراز می کشند، یا این که روی یک صندلی می نشینند چشم ها را می بندند و نفس عمیق می کشند و آن را خارج می کنند مربی نوشته زیر را جهت آن ها می خواند:

– تصور کن که در اتاقی خالی نشسته ای.

– چیزی در آن نیست.

– دیوارها همانند خورشید زردرنگ است.

– اتاق یک پنجره دارد.

– که باز است.

– بر روی صندلی ات نشسته ای و می بینی که چگونه پرتوهای خورشید به اتاق وارد می شوند.

– آن ها دیوارها را زرد رنگ می کنند.

– به اطرافت آرامش حکم فرماست.

– به یکباره موزیک قشنگی را می شنوی.

– صدای نی ها و ویولون ها را همراه با صدای یک پیانو می شنوی.

– صداهای کاملاً آرامی هستند، که تو را به پایکوبی فرا می خوانند.

– به سان یک پر به همراه آن موسیقی جادویی به رقص در می آیی.

– خود را راحت می بینی و همه چیز را بر وفق مراد.

– اکنون موسیقی دیگری به گوش نمی رسد.

دوباره سکوت حاکم است.

– به صندلی ات برمی گردی و می نشینی.

– رقصیدن، تو را به وجد آورده هست.

– موسیقی تو را، سرحال آورده است.

– خود را سبک و فارغ بال می بینی.

– پنجره را می بندی و اتاق را ترک می کنی.

– اکنون دوباره به دنیای خود برگشته ای.

– چشم هایت را باز کن، تک تک اعضایت را به آرامی تکان بده و دست و پایت را دراز کن.

رهایی از تنگنا

هدف این بازی تلاش جهت تحمل ناملایمات؛ آشنایی محدودیت ها؛ پذیرش تازه ها است.

بچه ها به حالت چمباتمه روی زمین می نشینند و عمیق و آرام نفس می کشند مربی متن زیر را می خواند:

– تصور کن که در شیلنگی تنگ نشسته ای.

– توی شیلنگ را لمس و تنگی آن را احساس می کنی.

– آرام آنجا نشسته ای.

– اکنون خود را از تنگنا رها می کنی و به آهستگی از شیلنگ بیرون می آیی.

– خود را حرکت می دهی و با این کار، گرفتگی عضلاتی ات را بر طرف می کنی.

– خود را می گشایی.

– بدنت پهن تر، درازتر و چاق تر می شود.

– تو آن را در این آزادی تازه حرکت می دهی.

– از آزاد لذت می بری.

– اکنون آهسته از رویا باز گرد.

– بدنت را نرم تکان بده دست و پایت را دراز و چشم هایت را باز کن.

– آزادی و فراخی را احساس کن.

تک درخت

هدف این بازی احساس بدن خود، تقویت قدرت تصور، آشنایی عمیق بدن هست. فرزند ها با پاهای باز محکم روی زمین ایستاده، چشم ها را می بندند و نفس عمیق و منظم می کشند مربی به آهستگی و یک نواخت متن زیر را می خواند:

– با پاهایت کف زمین را حس کن.

– خود را به آن پیوند بزن.

– حس کن که چگونه با هر نفس سنگین تر می شوی.

– خود را زیاد در زمین فرو کن و آرام به درختی تنومند تبدیل می شوی.

– نیرومند در برابر باد ایستاده ای و خود را توانا احساس می کنی.

– آیا آن باد جادویی را حس می کنی؟ مربی به پشت سر هر بچّه فوت می کند.

– باد، تو را به دنیایت باز می گرداند.

– خود را به آرامی از خستگی رها و دست و پایت را دراز کن.

– چشم هایت را باز کن؛ تو اکنون در دنیای خودت هستی.

نیرو زدن

هدف این بازی احساس اوضاع بدن در حالت استراحت است و تقویت توانایی تمرکز. فرزند ها راحت بر روی یک زیرانداز دراز می کشند یا اینکه بر روی یک صندلی می نشینند و چشم ها را می بندند مربی متن زیر را می خواند:

– خستگی خود را حس کن.

– تمام بدنت سنگین است.

– نیاز به نیروی تازه ای داری و در نور آفتاب می ایستی.

– در اینجا با عمق وجود نفس می کشی.

– با هر نفس، حس می کنی که چگونه نیروی تازه در بدنت جریان می یابد.

– او در پاهایت، ران هایت، شکمت، دست هایت و در سرت جریان می یابد.

– اکنون از نیروی تازه سرشار شده است ای.

– خستگی ات از بین رفته هست، از سر تا پا خود را توانا و نیرومند احساس می کنی.

– از این احساس قشنگ لذت می بری.

– آرام تک تک اعضای بدنت را حرکت می دهی و دست و پایت را دراز می کنی.

– چشم هایت را باز کن، دوباره در دنیای خودت هستی.


منبع: کودک ، شماره ۱۲۴

واژه های کلیدی: استراحت | احساسات | موسیقی | صندلی | تمرکز | احساس | احساسی | دیوار، دروازه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا