جستجوی پیشرفته:

اسم دختر

اسم دختر دلبند خود را با آگاهی انتخاب کنید , اسم های دختر , نام دختر ایرانی , نام دختر کردی , نام دختر ترکی , نام دختر عربی , معنی اسامی دختر


رَستا

رَستا :    (رَست = رَستن، رهیدن + ا (پسوند)) رستگار شده، رهایی یافته و خلاص شده.

رُزیتا

رُزیتا :     (فرانسوی) (= رُز و رُزا)، ( رُز و رُزا.

رضیه

رضيه :    (عربي) (مؤنث رضي)، ( رضي. 1-

رعنا

رعنا :    (عربي) 1- زيبا و دلفريب؛ 2- زن خويشتن آرا؛ 3- (در قديم) ويژگي آن كه يا آنچه به سبب داشتن ظاهر زيبا، قدرت، يا ثروت بسيار، خود خواه و گستاخ شده است؛ 4- (به مجاز) بلند و كشيده؛ 5- گلي كه از ...

رُزی

رُزی :    (فرانسوی ـ فارسی) (رُز + ی (پسوند نسبت))، منسوب به رُز،   رُز.

مَهوش

مَهوش :    1- (= ماه وش)، ( ماه وش؛ 2- (در قديم) (شاعرانه) مانند ماه؛ 3- (به مجاز) زيبارو.

مهنور

مهنور :    (مه = ماه + نور) 1- نورِ ماه ؛ 2- (به مجاز) زیبارو.

مَهکامه

مَهكامه :    (مَهكام + ه (پسوندنسبت))، 1- منسوب به مهكام؛ 2- (به مجاز) آرزوي زيباي روي.

مَهسان

مَهسان :    (مه = ماه + سان (پسوند شباهت))، + مهسا.

نِگاه

نِگاه :    1- عمل نگريستن، ديد، نظر؛ 2- چشم؛ 3- (به صورت شبه جمله) (در گفتگو) نگاه كنيد، نگاه كن.

اسم دختر


اسم پسر