اسم پسر

اسم پسر دلبند خود را با آگاهی انتخاب کنید , اسم های پسر , نام پسر ایرانی , نام پسر کردی , نام پسر ترکی , نام پسر عربی , معنی اسامی پسر


اميرماهان

اميرماهان : (عربي ـ فارسي) از نام‌هاي مركب، ( امير و ماهان.

اميرمتين

اميرمتين : (عربي) امير و پادشاه محكم و استوار و با وقار.

اميركيان

اميركيان : (عربي ـ فارسي) امير پادشاهان، پادشاه پادشاهان، امير و پادشاه بزرگان و سروران.

اميركيا

اميركيا : (عربي ـ فارسي) امير و پادشاه بزرگ و سرور.

اميرکیوان

اميرکیوان : (عربي ـ فارسی) از نام‌هاي مركب، ) امير و کیوان.

اميرقاسم

اميرقاسم : (عربي) از نام‌هاي مركب، ، امير و قاسم.

اميرفرهنگ

اميرفرهنگ : (عربي ـ فارسي) امير دانشمند و فرهيخته، پادشاه داراي علم و معرفت.

اميرفاضل

اميرفاضل : (عربي) از نام‌هاي مركب، ي امير و فاضل.

اميرعلي

اميرعلي : (عربي) امير و حاكم بزرگ و بلند قدر، پادشاه شريف و توانا.

اسم دختر


اسم پسر