روانشناسی اسم سوگند +( رنگ نام سوگند)

سوگند
روانشناسی اسم سوگند + رنگ نام سوگند

سوگند

معنی : قسم / استواری بر پیوند / استواری بر گفتن و راست گفتن / گوگرد ( سوگند خوردن در قدیم خوردن آب آمیخته با گوگرد بوده است. برای تشخیص گناهکار از بی گناه ، یعنی اینکه شخص متهم اما بی گناه با خوردن آن اتفاقی برایش نمی افتد)

رنگ اسم : آبی

خصوصیات رنگ :

به احتمال قوی دیگران شما را شخصی بدون تعارف و غیر تشریفاتی می دانند و شاید هم به همین دلیل برایشان جالب توجّه هستید . آزادی برایتان ارزش زیادی دارد و هرگز نمی توانید در محیطی کار کنید که به شما تحکم می شود و یا زیر نظر قرار دارید.اگر این همه دنبال تنوبع هستید،به این دلیل است که اعتقاد زیادی به حقیقت دارید و برای همین زندگی با تمام مشکلات و سختی هایش برای شما ارزشی فوق العادّه دارد

روانشناسی اسم سوگند + رنگ نام سوگند

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا