روانشناسی اسم کوروش (کورش) ( نام کوروش (کورش) چه رنگیه؟ )

کوروش

روانشناسی اسم کوروش (کورش) ( نام کوروش (کورش) چه رنگیه؟ )

کوروش

معنی: خوشید . چوپان برای کوروش امده است
نام سه تن از پادشاهان هخامنشی. کوروش کبیر از مقتدر ترین پادشاهان ایران است

ریشه : ایرانی

رنگ اسم قهوه ای روشن

خصوصیات رنگ:

سنبل مهربانی و محبت است و بسیار خون سردند و هر چه را که می خواهند به راحتی تصاحب می کنند. چنین به نظر می رسد که این افراد معنای عصبانیت را نمی شناسند و از آرامشی تمام نشدنی بهره مندند

روانشناسی اسم کوروش (کورش) ( نام کوروش (کورش) چه رنگیه؟ )

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا