روانشناسی اسم نیما +( رنگ نام نیما)

نیما

روانشناسی اسم نیما +( رنگ نام نیما)

نیما

معنی: نام اور و نامور

ریشه: ایرانی

رنگ اسم: فیروزه ای

خصوصیت رنگ:

رنگ اسرارآمیزند و احساساتی و کارهای شخصی خود را به خوبی اداره می کنند. پشتکار دارند و باثباتند و به نصایح دیگران در مورد کارهای خود کمتر توجه دارند.کارهای خود را از روی نظم و ترتیب و بر پایه قواعد معینی انجام می دهید. یکی از صفات مشخص شما پشتکار شماست. شخص فعالی هستید و ترجیح می دهید چیزهایی که مالک آن هستید بیشتر از آنکه زیبا جلوه کنند مفید باشند

روانشناسی اسم نیما +( رنگ نام نیما)

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا