روانشناسی اسم فلوریا ( نام فلوریا چه رنگیه؟ )

فلوریا

روانشناسی اسم فلوریا ( نام فلوریا چه رنگیه؟ )

فلوریا

معنی:فلورا، در رم باستان، الاهه گلها و بارآوری

رنگ اسم: انابی

خصوصیات رنگ:
انسان‌های قدرتمندی هستند و از انرژی سرشاری برخوردارند.به گونه‌ای که ذخیره انرژی انها نا تمام به نظر می‌‌رسد. انها هیچگاه در ابتدا از سختی و سهولت کار پرسشی نمی‌کنند بلکه بی درنگ دست به کار می‌شوند. انان مدیرانی قوی، سر سخت، جاه طلب، حکم فرما و خواستار اولویت و ارجحیت هستند به گونه‌ای که هیچ ایراد و انتقادی هر چند کوچک نمی‌پذیرند. سبک رهبری آنان سلطه جویانه، ارباب گونه، ریاست طلبانه و گاه ستیزه جویانه و تجاوز کارانه است

روانشناسی اسم فلوریا ( نام فلوریا چه رنگیه؟ )

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا