روانشناسی اسم علی +( رنگ نام علی)

علی

روانشناسی اسم علی +( رنگ نام علی)

علی

معنی: بلند مرتبه . بزرگ . شریف . توانا

ریشه: عربی

رنگ اسم : سفید

خصوصیت رنگ:

خلوص و عفت و پارسایی وبی گناهی و صلح است.
رنگ سفید مخالف سیاهی و تاریکی است .
پوشیدن لباس باعث می شود انسان آن گونه که هست جلوه گر شودو
نیز نوعی اثر مفرح و دلگشا و روحانی دارد.
در واقع رنگ سفید نماد جوانی و تحرک است

روانشناسی اسم علی +( رنگ نام علی)

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا